အထပ္ေပါင္း ၉၅ ထပ္ကို ၄၃ စကၠန္႔အတြင္းအေရာက္သြားႏိုင္မည့္ကမၻာ့အျမန္ဆံုးဓာတ္ေလွကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 12:47:00 PM


Hitachi ၏ Ultra-High-Speed ဓာတ္ေလွကားသည္ မီတာ ၄၄၀ အျမင့္၊ အထပ္ေပါင္း ၉၅ ထပ္ပါ၀င္ ေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Guangzhou CTF Finance Centre တြင္ တည္ရွိၿပီး ၄င္းအျမင့္ကို ၄၃ စကၠန္႔အတြင္းေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆိုပါေရြ႕လ်ားမႈသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၇၂ ကီလိုမီတာအျမန္ႏႈန္းရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့အျမန္ဆံုးဓာတ္ေလွကားျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါဓာတ္ေလွကားကိုဒီဇိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တဲြဖက္တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟုသိရွိရပါသည္။ အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာပါကစီးနင္းသူမ်ား၏ အသက္ကိုကာကြယ္မႈေပးရန္ Governor ဟုေခၚေသာဘရိတ္ဖမ္းသည့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားၿပီးအရွိန္ႏႈန္းကိုေထာက္လွမ္းကာအေရးေပၚရပ္တန္႔ေစႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘရိတ္စနစ္တြင္ အပူဒဏ္ကိုခံႏိုင္မည့္ ၿဒပ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳထားသည္ဟုသိရွိရပါသည္။

စီးနင္းသူမ်ားအတြက္ အျမန္ႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တုန္ခါမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ စီးနင္းသူမ်ား၏ နားမ်ားကိုသက္သာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဓာတ္ေလွကားအတြင္းရွိေလထု၏ ဖိအားကိုထိန္းညွိေပးသည့္စနစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

=================

Ref:GM
WorldWide(BMSTU)
Credit : TSJ