ယူကရိန္း အေရးေၾကာင့္ အာရွစေတာ့ေစ်းကြက္ က်ဆင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 05:15:00 PMဧၿပီ ၂၁။

ယူကရိန္း အေရး တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး အီစတာပြဲေတာ္ အားလပ္ရက္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ပိတ္ထားစဥ္တြင္ အာရွစေတာ့ေစ်းမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပင္ပရိွ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ MSCI အညႊန္းကိန္းမွာ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယန္းေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္၏ Nikkei စေတာ့ ပ်မ္းမွ် အညႊန္းကိန္းမွာမူ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လန္ဒန္၊ ပဲရစ္ႏွင့္ ဖရန္႕ဖြတ္ စေတာ့ေစ်းကြက္ မ်ားမွာ အီစတာ အားလပ္ရက္အတြက္ ပိတ္သိမ္းထားခဲ့သည္။

ယူကရိန္းအေရး တင္းမာမႈ၊ တရုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာမႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ဗဟို ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မေသခ်ာမႈမ်ားသည္ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ေစ်းကြက္သို႕ ယခု ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ရိုက္ခတ္လ်က္ရိွသည္။

တရုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေစာင့္ၾကည့္မႈ အဖြဲ႕မွ အမ်ားပိုင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္မႈၿပီးေနာက္တြင္ တရုတ္ စေတာ့ေစ်းမ်ားမွာလည္း က်ဆင္းလာလ်က္ ရိွသည္။

“  အသစ္ထပ္ၿပီး ဝင္လာတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာေတြဟာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကးေတြရဲ့ တန္ဖိုးကို က်ဆင္းေစတယ္လို႕ ေစ်းကြက္ထဲက ျမင္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ စာရင္းတင္သြင္းမႈေတြကလည္း ရုတ္တရက္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုေတာ့ စေတာ့ေစ်းေတြ နည္းနည္း က်သြားတာေပါ့ ” ဟု ဇိုင္ယန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ကိုင္ယြမ္ ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕၏ သုေတသန တာဝန္ခံ တီယန္ေဝေဒါင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈစာရင္းကို ဂ်ပန္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ယန္းေငြ တန္ဖိုးထက္ ပိုမို ျမင့္မားမႈကို ႏွစ္ပတ္အၾကာထိ ရရိွလ်က္ ရိွသည္။ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ယန္းေငြ ၁၀၂.၇၁ ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရမွ ထုတ္ေဝသည့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရိွ အစိုးရ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ အျမတ္ေငြ ရရိွမႈန္းမွာ ၁၀ ရက္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၂.၇၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႕ ေရာက္ရိွေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္၊ ရုရွား ၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ ယူကရိန္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ခိုင္မာေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ သက္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ တန္ဖိုးမွာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအေရး တင္းမာမႈမွာ ကာလတိုအတြင္း ယန္းေငြ တန္ဖိုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ခန္႕မွန္းခဲ့ၾကသည္။

Ref: Reuters
The Myanma Age