ႏြားထုိးႀကီးေစ်းမီးအႏၱရာယ္ရွိေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 05:00:00 PM


အညာၿမိဳ႕တုိင္းမွာ စည္ ပင္ေစ်းႀကီးမ်ား၏မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးကိုဂ႐ုစိုက္ေနၾက သည္။ စည္ပင္ေစ်းထဲ မီးသုံး စြဲမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးကာကြယ္မႈကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီစစ္ၾက ေဆးၾကသည္။

ႏြားထိုးႀကီးေစ်းႀကီးကမူ ေစ်းအတြင္းဆိုင္ခန္းအခ်ဳိ႕မွာ  ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး ၿပိဳက်မွာ စိုးရိမ္ေနရသည္၊ မီးေလာင္စာ ျဖစ္ေနသည္။ ေစ်းအျပင္ဘက္ တြင္လည္း ဆိုင္ခန္းအခ်ဳိ႕ပ်က္ စီးေနၿပီးေလာင္စာျဖစ္ေနသည္၊ မီးအႏၲရာယ္ေဒသခံေစ်းသည္ ေတြစိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ေစ်းတြင္းမီးမသုံးစြဲရဆို ေသာ္္လည္းေစ်းအတြင္းခ်က္ ျပဳတ္စားေသာက္သူ၊ ထမင္း ဆုိင္အခ်ဳိ႕မွာထင္းမီးကိုႀကိဳက္ သလိုသုံးေနၾကသည္၊ ေစ်း၏ မီးေလာင္မႈအႏၲရာယ္ကိုဖိတ္ ေခၚေနသည္။

တာ၀န္ရွိသူတာ၀န္မဲ့မႈ ေၾကာင့္ ႏြားထုိးႀကီးေစ်းႀကီး အႏ္ၲရာယ္နီးေနပုံကိုတင္ျပ ေၾကာင္းမီဒီယာကိုၿမိဳ႕ခံေစ်းသည္ တုိ႔ကေျပာေနသည္။

ေဌးျမင့္ေမာင္
BY HOTNEWS