၃ ဂ်ီကြန္ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အႀကိီးအက်ယ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/21/2014 12:34:00 PM


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကာတာအေျခစိုက္ ေအာ္ရီးဒူး၏
အလုပ္အမႈေဆာင္ မစၥတာ ေကာမက္က ၃ ဂ်ီကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အႀကီးအက်ယ္
တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က
၎၏ တရား၀င္အင္တာ နက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ၃ ဂ်ီကြန္ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာၿပီး တုိင္းျပည္အႀကီးအက်ယ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ တြန္းအားေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့အေထာက္အကူေတြလည္း
အမ်ားႀကီးေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္"ဟု ေအာ္ရီးဒူးျမန္မာ၏
အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က အေမရိကန္စီးပြားေရး မိတ္ဖြဲ႔
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၃ ဂ်ီ ကြန္ရက္ဟုဆုိရာတြင္ ထုိကြန္ရက္တြင္ အသံေခၚဆုိမႈမ်ားအျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေခၚဆုိမႈ
(Video Calling) စနစ္ပါ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္
၂၀ မက္ဂါဘိုက္မွ ၄၁ မက္ဂါဘိုက္အထိ ေဒတာကူးေျပာင္းႏုိင္မႈ အလြန္ျမင့္မားသည္။

၃ ဂ်ီကို third generation of mobile phone standard ဟု ကမၻာတစ္လႊားသိထားၾကၿပီး
ၿဗိတိန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကပင္ ၃ ဂ်ီထက္ျမင့္ေသာ ၄ ဂ်ီစနစ္ကို
သံုးစြဲေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ လူမႈေရးရာမ်ားဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပရဟိတဒါရွင္မ်ားပါ၀င္ၾကၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
စီးပြားခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအတြက္ The Richardson ဗဟို၊ The Aspen သိပၸံတုိ႔ ဦးေဆာင္ကာ
ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ရွိေနေသာ လူထုအက်ဳိးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား၊
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်စြာ ကူးေျပာင္းရန္ ခုိင္မာေသာ
ကတိထားရွိျခင္းမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား
ရုတ္သိမ္းျခင္းစသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Myanmar Times