တ႐ုတ္အစုိးရ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Windows 8 အသုံးမျပဳရန္ ပိတ္ပင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/21/2014 11:42:00 AM


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ Microsoft ၏ Windows 8 operating system (OS) ကုိ အစုိးရဌာနမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ Windows 8 ကုိ အသုံးျပဳျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခု တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ အစုိးရပုိင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္သာ ရည္ညြန္းေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈအေပး အံ့အားသင့္မိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အစုိးရမ်ား၏ လုပ္အပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျပည့္မီေၾကာင္း Microsoft ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္႐ွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကမူ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိေသးေခ်။

တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ မၾကာေသးမီက Microsoft အေနျဖင့္ Windows XP အား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကသည္။ Microsoft အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ၎၏ အျခား Windows systems မ်ားကုိလည္း အလားတူ ေထာက္ပံ့မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္အစုိးရက Windows OS မ်ား အသံုးမျပဳလုိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ဆုိသည္။ Microsoft က Windows XP ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝန္း႐ွိ ကြန္ပ်ဴတာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ လုံၿခဳံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြဖြယ္႐ွိသည္။


Planet Myanmar Network