တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္မည့္အခ်က္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 06:17:00 PM
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၂

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုးမိုးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးျဖင့္ တိုင္ၾကားရန္ လြယ္ကူေနသျဖင့္ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ အနည္းဆုံးဆယ္ဦး၏ လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်က္မ်ားကိုပါ တင္သြင္းရမည္ဟု ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ၎က တင္ျပ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူတစ္ဦး၏ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈ မရွိပါက လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံထားေသာ ၁၀ ဦးကိုပါ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္သည္ဟု ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ကို ၎၏ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသာ္ လည္းေကာင္း အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိပါက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (နဝမအႀကိမ္) တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုးမိုးက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စား ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ စိစစ္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

The Voice Weekly