ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ မိဘ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို အရွက္ ရေအာင္လုပ္မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံေနရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 06:18:00 PM


                    ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက အရွက္ရေစသည့္ အတြက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

                     ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆ ေနသည္ဟု ၿဗိတိန္ရွိ ကိမ္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

                     ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ ခံရျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ ခံရျခင္းအစရွိ သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခိုလႈံခြင့္ ေပးထား သည့္ တာဒါမန္ ခိုလႈံေရးစခန္း ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆေနေသာ ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အရာမထင္ဘဲ ရွိေနခဲ့သည္။

                     အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက မလိုလားသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေျပာဆုိျခင္း၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားက သေဘာတူ ထားသည့္ အမ်ဳိးသားကို လက္မထပ္ဘဲ ႏွစ္သက္သူႏွင့္ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ျခင္း တုိ႔ကို ျပဳမူခဲ့ပါက မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရေလ့ ရွိသည္။ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ မေသဆံုး ခဲ့ပါကလည္း ၄င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေဆြခန္းမ်ဳိးခန္း ျပတ္စဲ ခံရေလ့ရွိသည္။

                     ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ တုိက္ခုိက္ ခံရျခင္း အစရွိသည့္ ဒုကၡမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ လြန္စြာ သနားစရာ ေကာင္းလွေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္ လည္း ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ ၄င္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ မလံုၿခံဳလွေၾကာင္း တာဒါမန္ခို လႈံေရးစခန္း မွ အဲနမ္အလာရွာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

                     ေဂ်ာ္ဒန္၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အမ်ဳိးသမီး၂၅ ဦးခန္႔ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သတ္ျဖတ္ ခံေနခဲ့ရသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးသား ေကာ္မရွင္သည္ လည္း ယင္းကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မရွိေစရန္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေန ၿပီျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္မႈအား ရာဇ၀တ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳမူမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ စနစ္တုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ အက္စ္မာ အာခါဒါက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

                     ကိမ္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ အမၼန္ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ၈၅၆ ဦးကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ သံုးပံုတစ္ပံုက ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သတ္ျဖတ္မႈသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

                     ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ မ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနၾက ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ မၾကာေသးမီတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ရန္မျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ နီးစပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။    

Source:AFP
messenger news