အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႕ ေပါင္းဖက္ရ/မရ - ေဗဒင္တြက္နည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 11:49:00 AM


ကဲ ဒီတစ္ခါလည္း အလြယ္ေလးပါပဲ.. ေယဘူယ် ၾကည့္နည္းေလးတစ္ခုပါ

1.က
2.ခ
3.ဂ
4.ဃ
5.င
6.စ
7.ဆ
8.ဇ
9.စ်
10.ည
11.ဋ
12.ဌ
13.ဍ
14.ဎ
15.ဏ
16.တ
17.ထ
18.ဒ
19.ဓ
20.န
21.ပ
22.ဖ
23.ဗ
24.ဘ
25.မ
26.ယ
27.ရ
28.လ
29.၀
30.သ
31.ဟ
32.ဠ
33.အ/ဥ

ကႀကီး ကေန အ/ဥ အထိ နံပါတ္အလိုက္ေရးထားေပးပါတယ ္။
အဆင့္ 1 – မိမိနာမည္ကိုေပါင္းပါ။(နာမည္အေ
ရွ႕က မ၊ေမာင္၊နန္း၊ခြန္၊စိုင္း၊ စတာေတြထည္႔တြက္စရာမလိုပါ။)
(ဥပမာ – မျဖဴျဖဴေသာ္ ဆိုပါက မ ကိုထည္႔တြက္စရာမလိုဘဲ ဖ + ဖ + သ = ရလဒ္ ကိုသာ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။)
အဆင့္ 2 – မိမိခ်စ္သူ နာမည္ကိုေပါင္းပါ။
အဆင့္ 3 – မိမိနာမည္ေပါင္းရလဒ္ႏွင့္ မိမိခ်စ္သူနာမည္ေပါင္းရလဒ္ ႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါ။
အဆင့္ 4 – ႏွစ္ခုေပါင္းရလဒ္ကို (၉) ျဖင့္ စားပါ။ ေနာက္ဆံုးအၾကြင္းကိုၾကည္႔ပ ါ။

အၾကြင္း 1 ၾကြင္းလွ်င္ ။ အသက္မကခ်စ္ၾကမည္။
။ 2 ။ ။ ရင္နာစရာႀကံဳရမည္။
။ 3 ။ ။ ဘ၀ဖူးစာဖက္မ်ားျဖစ္သည္။
။ 4 ။ ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မည္။
။ 5 ။ ။ အစကခ်စ္လည္း .. ေနာင္မုန္းမည္။
။ 6 ။ ။ တစ္ဦးက တစ္ဖတ္သက္သာခ်စ္ရရွာသည္။
။ 7 ။ ။ ခ်စ္ေသာ္လည္း မညားၾကေခ်။
။ 8 ။ ။ မိဘမ်ားက သေဘာမတူၾကေခ်။
။ 0 ။ ။ ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္လို႔မရႏုိင္ပါဘူး တဲ႔ ။

ျမန္မာ.ရိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္