တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုးႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာမည္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 10:55:00 AM


ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သည္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိး ႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕အစီ အစဥ္ကို လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏  ရာထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕မႈ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကိုလည္း အရည္အ ခ်င္းေပၚ အေျခခံေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ေနၿပီး တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ရာထူးတုိးအေျပာင္းအေရႊ႕ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္သုံးေသာမူ၀ါဒမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမသို႔ပထမဆုံးအႀကိမ္ခ်ျပ၍ သေဘာဆႏၵေတာင္းခံထားသည္။

 အဆုိပါ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လုပ္သက္ေပၚ အဓိကအေျခခံေန ျခင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းေပၚ အေျခခံေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္လာ ေစရန္ သေဘာဆႏၵတုံ႔ျပန္ထား ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာမတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ရာထူး  ႏွစ္ေနရာႏွင့္  ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါေမာကၡရာထူး ေနရာ ၃၀ ခန္႔ကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားဆရာ၊ ဆရာမရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ရာထူးတုိးႏွင့္ ေနရာအေျပာင္း အလဲေၾကညာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနလင္းထြန္း
7day daily