ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ကိရိယာျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈတြင္ iPhone ႏွင့္ iPad ကိုင္ေဆာင္သူအမ်ားဆံုးျဖစ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 11:19:00 AM


အင္တာနက္မွ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈတြင္ Apple ကုမၸဏီထုတ္ iPhone ႏွင့္ iPad ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားက အေရအတြက္အမ်ားဆံုးဟု သိရွိရသည္။


နာမည္ႀကီး Pornhub ဝက္ဘ္ဆုိက္ က ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္သည္ ေန႔စဥ္ ၃၈သန္းမွ် ရွိေနေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ထက္ဝက္မွ် သည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ Tablet မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားဟုလည္း ဆိုသည္။ ယင္း တို႔အနက္ iOS သံုးကိရိယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ iPhone၊ iPad မ်ားမွ Safari browser ကို အသံုးျပဳၿပီး ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္မွာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Google ၏ chrome browser ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူအေရအတြက္
မွာ ၁၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။

ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရာ တြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္မွာ iPad မ်ားဟု ဆိုသည္။ Safari browser မွ တစ္ဆင့္ ယင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္မွာ မိုဘိုင္းလ္ကိရိယာ အသံုးျပဳ၍ ဝင္ေရာက္လာသူ အားလံုး အနက္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၇၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းထိ ရွိခဲ့သည္။ Gizmodo ကအဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ Pornhub ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။ Tablet မပါဝင္ဘဲ စမတ္ဖုန္း ခ်ည္းသီးသန္႔ တြက္ခ်က္မႈတြင္မူ chrome က ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး Safari က ၃၈.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။Desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ၾကည့္႐ႈမႈတြင္မူ Google ၏ chrome က ၄၄.၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွရွိေနၿပီး ၎၏ေနာက္ တြင္ Internet Explorer က ၂၃.၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Firefox က ၂၀.၁ ရာခုိင္
ႏႈန္းစီ အသီးသီး ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Planet Myanmar NEtwork