ပီအာရ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္လား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2014 02:44:00 PM


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ လုိသည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္သူအကုန္ယူ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မွ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(NLD) သည္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ညစ္လံုးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေထာက္ခံေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီကို သူတို႔ (ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)က မႏုိင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီစနစ္ကို လုပ္လိုက္တာဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံတာပဲ’’ ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းတင္ကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းကသာ ေနရာယူထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အင္အားနည္းပါတီမ်ားပါ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ပီအာရ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ျပအျဖစ္သာရွိၿပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၅ တြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္မရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဦးအုန္းတင္က ၎၏အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေျပာသည္။

ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္သည္ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကဲ့သို႔ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသူက အႏိုင္ရရွိသည့္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ စနစ္မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသည့္ ပါတီတိုင္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို အသီးသီးရရွိၾကမည့္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ပီအာရ္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနၾကသည့္ ပီအာရ္စနစ္မ်ားသည္ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းသလို တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ တူညီမႈမရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ပီအာရ္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ေၾကာင့္ အဓိကအတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး အႏိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲသြားေစသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု မရရွိပါက လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားခ်ည့္နဲ႔ႏိုင္ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ကို မိမိတုိ႔ပါတီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းရန္လည္း အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီအတြက္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု  ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ၾကသည္။

‘‘ဒီစနစ္ (ပီအာရ္)က အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရရင္ေတာင္ တစ္ပါတီတည္း အစိုးရဖဲြ႕လို႔မရႏိုင္ေအာင္ လုပ္တာ။ အခုအာဏာရပါတီက ၂၀၁၅ မွာ သူတို႔အင္နဲ႔အားနဲ႔ မႏိုင္ေတာင္ ဒုတိယအင္အားႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ေနခ်င္တဲ့ပံုပဲ’’ဟု ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေပၚလွ်ံလြင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ အႏိုင္မရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 7Day News Journal မွ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခုိင္အမာ ကာကြယ္ေျပာဆိုၾကသည္။

‘‘တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပီအာရ္မွာ ေကာင္းကြက္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုးကြက္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြ နားမလည္မွာလည္း စိုးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုသံုးလို႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိရင္ေတာ့ သံုးရမွာေပါ့’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေစာလွထြန္းက ၎၏အျမင္ကိုေျပာသည္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ေနရာတြင္ ပီအာရ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အင္ႏွင့္အားႏွင့္ တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာက္ခံသူ ၁၁၇ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၈၅ ဦးျဖင့္ ပီအာရ္စနစ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င့္သံုးရန္ အတည္ျပဳျခင္းခံလိုက္ရသည္။

‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီကို မႏိုင္ေအာင္ ညစ္တာလားဆိုရင္ အႏွစ္သာရကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲရွိတယ္။ ၉၀ တုန္းက အင္န္အယ္လ္ဒီ ႏိုင္တယ္။ ဘာသံမွမၾကားရဘူး။ ၂၀၁၀ မွာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏိုင္တယ္။ ဘာမွမၾကားရေသးဘူး။ ၂၀၁၂ မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီႏိုင္ၿပီးမွ ဒီစနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းတာလဲဆိုတာ ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္’’ဟု  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ အတည္ျဖစ္သြားသည့္ ပီအာရ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဖဲြ႕၀င္ ၄၀ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္မွလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏုတ္ထြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ပီအာရ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္ ပီအာရ္စနစ္တစ္ရပ္အတြက္ အစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃ အတြင္း၌သာ စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္မွ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ေျပာင္းရန္ တိုက္တြန္းလာပါက လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီး နီးကပ္လာသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

ပီအာရ္စနစ္သည္ မဲေပးရသည့္ ပံုစံ႐ႈပ္ေထြးသည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး မဲေပးသည့္ပံုစံကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုအတြက္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသူ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာနမွ အႀကံေပးအရာရွိ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ လူထုဆႏၵ သေဘာထားခံယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ၂၀၁၅ အမီ လုပ္ေဆာင္ႏုိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။

‘‘လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ခုအတြက္နဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေရြးေကာက္ပဲြစနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသန္းေမာင္ (စစ္ေတြ)က ေျပာသည္။    


ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ အိျဖဴလြင္
7day news journal