အလင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ သာမိုမီတာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 06:26:00 AM


ကဲြဲျပားျခားနားေသာ အလင္းတန္းႏွစ္ခုအား Crystalline Disk ၏ ထိပ္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းသြား ေစျခင္းျဖင့္ ၁ ဒီဂရီလွ်င္ ၃၀ ဘီလီယံ တိက်မႈရွိေသာ ကမၻာ့အာ႐ံုခံမႈအေကာင္းဆံုး သာမိုမီတာ တစ္ခုအား Adelaide University မွ သုေတသနသမားမ်ားက တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အနီေရာင္ ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အလင္းတန္းတို႔အား ေခ်ာေမြ႕မႈျမင့္မားေသာ Crystalline Disk ကို ထိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသာမိုမီတာအား အလုပ္လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Crystal ေပၚသို႔ အလင္းတန္း ႏွစ္ခုသည္ ေျဖးညွင္းေသာ အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားေသာအခါ သုေတသနသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းအလင္းတန္း တို႔၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ အရွိန္ႏႈန္းကို တိုင္းတာ၍ သာမန္ထက္တိက်မႈပိုေသာ အပူခ်ိန္ႏႈန္းကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၄င္းသေဘာတရားကို Whispering Gallery ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး အလင္းကိုအေျခခံ၍ ယူဆခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတီထြင္မႈသည္ သမား႐ိုးက် သာမိုမီတာမ်ားထက္ ၃ ဆ ပိုမို၍ တိက်မႈ ရွိေၾကာင္း ဓာတုႏွင့္႐ူပေက်ာင္း၊ IPAS ရွိ Experimental Physics ဥကၠ႒၊ ပါေမာကၡ Andre Luiten က ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းနည္းပညာကို အေျခခံ၍ ဖိအား၊ ေရခိုးေရေငြ႕၊ သက္ေရာက္မႈအား ႏွင့္ အျခားေသာ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ အထူးျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးခ်သြားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားေသာအရာမ်ားကို တိုင္းတာခ်င္သည့္အခါ ေနရာတကာသို႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေသးငယ္ၿပီး တိက်မႈပိုမိုေပးႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္ဟု ပါေမာကၡ Luiten က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုတီထြင္မႈအား မိမိအေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရလ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Ref:GM
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal