ၿပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) တြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ ၁၁ ႏုိင္ငံမွ စက္႐ံုေပါင္း ၄၅ ႐ံု ေနရာခ်ထားေပးရန္ လ်ာထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 10:48:00 AM

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ စတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) တြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏုိင္ငံမွ စက္႐ံုေပါင္း ၄၅ ႐ံုအား ေနရာခ်ထားေပးရန္ ကနဦး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ ဇြန္ ၁၄ ရက္က သတင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်စဥ္က ေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားသည့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၂ ဒသမ ၁၄၅ သန္းအတြက္ ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳသည့္ ရွယ္ယာစုစုေပါင္းမွာ အစုေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳသည့္ ပမာဏမွာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရွိေနသျဖင့္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုေနသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြျပန္အမ္းမႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စတင္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ပုလင္းခြံ၊ သံဘူးခြံ မ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္သည့္ Ball ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကားအပုိပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလီမိတက္ (MJTD) ႏွင့္ ေျမယာ၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ ဇြန္ ၆ ရက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ဧရိယာအျဖစ္ ေျမဧက ၆၀၀၀ နီးပါးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ နယ္နိမိတ္တုိင္းတာၿပီးစီးမႈ အမွတ္ေပါင္း ၁၇၉ ခုျဖစ္သည့္ နယ္ေျမဧရိယာ စတုရန္းကီလုိမီတာအားျဖင့္ ၂၃ ဒသမ ၄၂၂၁ (ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၅၇၈၇ ဒသမ ၇၁၈ ဧက) ကုိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဖန္ခ်က္စက္႐ုံ၊ သြပ္ျပားစက္႐ုံ၊ ဖိနပ္စက္႐ုံမ်ား အပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား အသုံးျပဳထားသည့္ အ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ား တည္ရွိရာ ၁၃၄၅ ဒသမ ၆၄၄ ဧကကုိ ခ်န္လွပ္ထားရမည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္မွ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဆူမီတိုမို ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မာ႐ူဘီနီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ပါ၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ကိုးခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏုိင္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္လည္း ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လြန္းသည္ဟုဆိုကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တြန္႔ဆုတ္ေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္မည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ေျမေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္မႈအား လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စက္မႈဇုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ နည္းပါးေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media