ၿပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္က အစိုးရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ခ႐ိုနီဘဏ္ေတြ အတြက္လား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 07:25:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲကို ေတြ႔ရစဥ္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အစိုးရသစ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္မျပည့္မီ ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကားတြင္ ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ားက ေထာက္ပံ့မႈ မေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ကာလရွည္ေခ်းေငြႏွင့္ အမ်ားအျပား ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ မ်ားျပားေနသည့္ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ အေျဖတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္အခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေစ်းကြက္အား အုပ္စီးထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဘဏ္ႀကီးမ်ား၏ တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးမ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီးအား ကိုယ္စားမျပဳဘဲ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္ အေရးအပါဆံုး ေငြေၾကးက႑အား အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ မရွိဘဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ခ႐ိုနီဘဏ္မ်ား အတြက္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳရမည့္ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေငြေၾကးသမိုင္း

အာရွတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မႈ အလားအလာအေကာင္းဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း အေမွာင္ေခ်ာက္သို႔ တြန္းခ်ၿပီးေနာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးေရာင္ျခည္ သန္းခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ ေငြေၾကးက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္အား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ FEC ေငြလက္မွတ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ အေနအထားမ်ားအရ ရာႏႈန္းျပည့္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေငြေၾကးက႑ လုပ္ကိုင္သူ ဘဏ္မ်ားအတြက္ လႈပ္သာလွည့္သာရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား၏ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၂ ခုအနက္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္ေစ်းကြက္အား အႀကီးဆံုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၇ဝဝ ခန္႔အနက္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၆ဝ ခန္႔အား ပိုင္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည့္ သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေအး ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ သမဝါယမဘဏ္မွာလည္း ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၈ဝ ခန္႔ျဖင့္ အႀကီးဆံုး အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Myanma Microfinance Bank ဘဏ္ကိုလည္း ဘဏ္ခြဲမ်ား အမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ခြဲအမ်ားဆံုး စာရင္းတြင္ ရွိေနသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ၏ ထူးကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္၊ ဧဒင္ဦးခ်စ္ခိုင္၏ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၄ ဘဏ္ခန္႔၊ မက္စ္ျမန္မာ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ဧရာဝတီဘဏ္က ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၆ဝ ခန္႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ မျပဳေသးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဝဖန္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္၏ ယူႏုိက္တတ္အမရဘဏ္က ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃ဝ ခန္႔၊ အင္းဝႏွင့္ ျမဝတီဘဏ္တို႔က ဘဏ္တစ္ခုလွ်င္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္၊ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္က ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၈ဝ ခန္႔ႏွင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေနရာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပည္လည္ရလာသည့္ FMI ဦးသိန္းေဝ၏ ႐ိုးမဘဏ္သည္လည္း ဘဏ္ခြဲအမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္သည္။ ရတနာပံုဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္၊ အာရွရန္ကုန္ဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၊ စသည့္ဘဏ္မ်ားမွာ ဘဏ္ခြဲအနည္းငယ္သာ ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္သည့္ ဘဏ္မ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ စသည့္ဘဏ္မ်ားမွာမူ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကိုမူ ျပည္တြင္း၌ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ရန္သာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၂ ဘဏ္အား ျပည္တြင္း၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္ဆို၍ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Standard Chartered Bank ဘဏ္သာ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ယခင္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အမ်ားအျပားအား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈ အားနည္းျခင္း၊ ခိုင္မာသည့္ဘဏ္မ်ား နည္းပါးျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳျခင္းထက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ဘဏ္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ရန္သာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ား ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္သာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္မႈ လံုးဝမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္မွာ တည္ဆဲဥပေဒအရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မမ်ားျပားေသာ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမ်ား ရရွိခံစားခြင့္၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေခ်းေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ အလံုအေလာက္ ရယူႏိုင္ခြင့္ စသည့္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Financial Sector တိုးတက္မႈသည္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမုိျမန္ဆန္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ ဦးဆက္ေအာင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ယခင္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အမ်ားအျပားအား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈ အားနည္းျခင္း၊ ခိုင္မာသည့္ဘဏ္မ်ား နည္းပါးျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳျခင္းထက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ဘဏ္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ရန္သာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း . . . . .

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလံုး ေပါင္းလွ်င္ပင္ ျပည္ပဘဏ္တစ္ဘဏ္၏ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကို လိုက္မီႏိုင္မႈ မရွိေသးေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳပါက ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ား အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ခ႐ိုနီလို႔ဆိုႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြပိုင္တဲ့ ဘဏ္ေတြရွိတယ္။ ျမဝတီလို ဦးပိုင္က ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ဘဏ္ေတြ ရွိတယ္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္တဲ့ ဘဏ္ေတြ ရွိသလို ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဘဏ္အမ်ဳိးအစားခ်င္း မတူပါဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုတာက တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အမ်ားဆံုး တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ရင္ အျခားလုပ္ငန္း မလုပ္ၾကဘူး။ ဒီလိုတြဲလုပ္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခု ထိခိုက္ရင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးပါ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္” ဟု မူဝါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက က်န္အာဆီယံ ေျခာက္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္သည့္ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕အား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္မွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္အား ရရွိထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနသည္။ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူရာတြင္ ကာလရွည္ မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ အိမ္ျခံေျမကိုသာ ဘဏ္မ်ားက အဓိက လက္ခံၾကသည္။ ထိုသို႔ အာမခံ တင္ျပရာတြင္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တန္ဖိုး၏ အမ်ားဆံုး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေခ်းေငြရရွိေလ့ရွိသည္။ အတိုးႏႈန္းသည္လည္း အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဘဏ္တိုင္းတြင္ ေခ်းေငြေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ဘဏ္မ်ားက ဝန္ေဆာင္ခအား ပိုမိုေကာက္ခံသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပို႔ကုန္မ်ားကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စက္မႈပို႔ကုန္မ်ားသည္ ထိပ္တန္းပို႔ကုန္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ဝ၅ ဘီလ်ံအထိ တင္ပို႔ခဲ့ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စက္မႈ႔ကုန္ေခ်ာ ပို႔ကုန္စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့သဘာဝ သယံဇာတျဖစ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ ရေငြသည္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးအထိ တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပန္လည္ရရွိလာသည့္ GSP အခြင့္အေရးမ်ားအရ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္သာ အဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္က႑မွ ေဒၚလာ ၈၉၃ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ သၾကားမွ ေဒၚလာ ၄၈ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ခဲ့ကာ အျခားေသာ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပို႔ကုန္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေနအထားအျဖစ္ ေဒၚလာ ၃၅၅ သန္းေက်ာ္ဖိုးသာ တင္ပို႔ႏုိင္သည့္အထိ ဆိုးရြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေန

ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ဘဏ္႐ံုးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးရန္၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး၍ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ေငြေခ်းေပးရန္မူ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သံုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁ဝ ခုခန္႔ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာန အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ မ်ားျပားေသာ ပမာဏျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ၇၅ သန္းကိုလည္း မ,တည္ ျမႇဳပ္ႏွံေငြအျဖစ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ဖြင့္ခြင့္ျပဳလုိက္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Financial Sector တိုးတက္မႈက ထင္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုျမန္သြားပါမယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ဝင္လာၿပီး ဒုကၡေရာက္မသြားေအာင္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ဖြင့္ခြင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အကန္႔အသတ္ေတြကလည္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ လက္ခံထားတဲ့ နည္းလမ္းပါ။ အဂၤလိပ္လိုဆို Regional Acceptable Condition သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြလည္း ေက်နပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မႈ မရွိဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Financial Sector လည္း အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခၚတာကေတာ့ win-win-win situation ျဖစ္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အကန္႔အသတ္က ဘာေတြလည္းဆိုရင္ Retail Banking ေပးမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ အကန္႔အသတ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ Domestic Branch တစ္ခုပဲ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အကန္႔အသတ္မ်ဳိးေပါ့။ ဥပမာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာဆို ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို Domestic Branch တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာမွ ငါးခုပဲ ေပးဖြင့္တယ္ ဆိုတာတို႔ ၁ဝ ခုပဲ ေပးဖြင့္တယ္ဆိုတာတို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ေငြပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းဘဏ္မ်ားကိုသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ပဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ ျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိသည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္အား အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေလ့လာရန္ႏွင့္ သတိႀကီးစြာထား၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။

“လုပ္ငန္းတုိင္းက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ လိုအပ္ေနတာ မ်ားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြပါ ေခ်းလို႔ရရင္ေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ ၾကားကေန ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ခံေနၿပီး သူတို႔ကမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဆီက ေခ်းေငြယူရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အတုိးႏႈန္း ပိုလာမွာေပါ့။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ အတြက္ေတာ့ အက်ဳိးပိုရွိႏုိင္တယ္။ သူတို႔အတြက္ ကာကြယ္ေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ခုနက ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဆိုက္ကားသမားတို႔၊ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုးတို႔ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အတုိးႏႈန္းက သက္သာမလာဘူး။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက တုိက္႐ိုက္ေငြေခ်းႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက အၾကံျပဳသည္။

Eleven Media