လည္ပင္းေဆးမင္ေၾကာင္ဖုန္းအတြက္ ေမာ္တာ႐ုိလာ မူပုိင္ခြင္႔ေလွ်ာက္တင္လုိက္ၿပီျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 07:36:00 PM


လူ၏အေရျပား၌ မုိက္ခ႐ုိခ်စ္ပ္ျပား ထည္႔သြင္းျမႇဳပ္ႏွံကာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကုိ တု႔ံျပန္ေပးမည့္ လြန္စြာေသး ငယ္သည့္ မုိက္ခ႐ုိဖုန္း နည္းပညာတစ္ခုအတြက္ မူပုိင္ခြင္႔ကုိ တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ တင္လုိက္ ေၾကာင္း ေမာ္တာ႐ုိလာမွ ၿပီးခဲ့သည္႔ အဂၤါေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါနည္းပညာကုိ Neck Tattoo ဟု ယာယီအမည္ေပးထားၿပီး လည္ပင္း ႂကြက္သားမ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ အသံမ်ားကုိ ဖုန္းေခၚဆုိသူထံသုိ႔ သြယ္၀ုိက္ကာ ျပန္လည္ ပုိ႔လႊတ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူ သည္ ႀကိဳးမဲ႔ကြန္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ bluetooth ျဖင့္ ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Neck Tattoo ကုိ ကနဦးတြင္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင္႔ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ Motorola မွ ေျပာၾကားခဲ႔ရာတြင္ တက္တူးအတြင္း ေသးငယ္လြန္းလွေသာ မုိက္ခ႐ုိဖုန္းခ်စ္ပ္ ထည္႔သြင္းေပးထားၿပီး လူတစ္ေယာက္၏ စကားသံၿဖစ္ေပၚေစရာ တြင္၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ အသံျဖစ္ေပၚေစရာတြင္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္႔ တုန္ခါႏႈန္းႏွင့္ အသံလႈိင္း အနိမ္႔ အျမင္႔ အတက္အက်တုိ႔ ကုိ တြက္ခ်က္ကာ ၎ႏွင္႔ကုိက္ညီသည္႔ အသံကုိ ၿပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

၎မုိက္ခ႐ုိဖုန္းအတြင္း ဆူညံသံမ်ားကုိပါ စစ္ထုတ္ၿပီးသားျဖစ္ေစရမည္ ဆုိသည္။ ႀကိဳးမဲ႔ကြန္ရက္ သုံးစဲြထား ေသာ လူတစ္ေယာက္က ဖုန္းေခၚဆုိလုိက္သည္႔အခါ ၎လူပုဂ္ၢိဳလ္၏ ေလသံကုိ မုိက္ခ႐ုိ ဖုန္းက သိရွိၿပီး စမတ္ဖုန္းဆီသုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese