ဆူးေလဆိပ္ခံ တံတားမ်ားႏႇင့္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီႏႇစ္ခုမႇာ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ အခ်က္အလက္မ်ား မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ဒုတိယေနရာမႇ ကုမၸဏီႏႇစ္ခုအား အစားထိုးေရြးခ်ယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/29/2013 03:25:00 PM


ဆူးေလဆိပ္ခံတံတားမ်ားႏႇင့္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီႏႇစ္ခုမႇာ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ အခ်က္အလက္မ်ား မတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ဒုတိယေနရာမႇ ကုမၸဏီႏႇစ္ခုအား အစားထိုးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆူးေလဆိပ္ခံတံတားအမႇတ္ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) တို ့အား ကုန္ေသတၲာႏႇင့္ အေထြေထြကုန္စည္တင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏႇင့္ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို ့ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အမ်ားဆံုးေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုအား ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ပဏာမ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသံုးခုအနက္မႇ အမႇတ္အမ်ားဆံုးရရႇိသည့္ Myanmar Harmony Co.Ltd သည္လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံခဲ့ရာတြင္ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရႇိသျဖင့္ ဒုတိယအမႇတ္အမ်ားဆံုးရရႇိသည့္ Sein Kaung Yadanar Co.Ltd အား အစားထိုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ နန္းသီတာ ဆိပ္ကမ္းႏႇင့္ ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ ခရီးသည္တင္ ဆိပ္ခံေဗာတံတားအား အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီခရီးသည္တင္ ဆိပ္ခံတံတားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆိပ္ခံတံတားႏႇင့္ ဆက္စပ္ေျမေနရာတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီအေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္သို ့ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း အမ်ားဆံုး ေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုအား ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ပဏာမစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသံုးခုအနက္မႇ အမႇတ္အမ်ားဆံုး ရရႇိသည့္ Starting Bell Co.Ltd သည္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံခဲ့ရာတြင္ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရႇိသျဖင့္ ဒုတိယအမႇတ္ အမ်ားဆံုး ရရႇိသည့္ New Downtown Development Co.Ltd အား အစားထိုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္သည္ အဆိုပါ ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကာလ ႏႇစ္ ၃၀ ခြင့္ျပဳသည့္ JV စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္သည္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကာလ ႏႇစ္ ၃၀ ခြင့္ျပဳသည့္ JV စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group