၅၉ (စ) ျပင္ဆင္႐ံုျဖင့္ တရားမွ်တမွႈ မရွိႏုိင္ေသး – လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/17/2014 12:03:00 PM


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီး လြတ္လပ္၊ သန္႔ရွင္း၊ တရားမွ်တမည္ေလာ ဆုိေသာ ေမးခြန္းမွာ ျပည္သူ မ်ားအၾကား ေရပန္းစားလ်က္ ရွိသည္။

လြတ္လပ္မည္ေလာ

ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္သည္ဆုိရာ၌ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕မ်ား (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) မွ လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရွိၿပီး၊ မဲ ဆႏ္ၵျပဳသူ ျပည္သူမ်ားအား အက်ပ္ကုိင္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာ့လုံး၊ ေျမႇာက္လုံး၊ ေငြေၾကး အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ စည္း႐ုံးမဲဆြယ္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ အား ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္သည္ဟု ေယ ဘုယ် ဆုိ ႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားအား လြတ္လပ္မႈ ဟူသည္အား အဆုံးအျဖတ္ေပး သည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္၍ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ သမာသမတ္က်ေသာ၊ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မွ် ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ရန္ လုိေပသည္။ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဒုိင္လူႀကီးသဖြယ္၊ ခုံသမာဓိသဖြယ္ျဖစ္ ေသာ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကား ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ၀င္ေဟာင္း၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ စစ္တပ္ပုိင္ ဦးပုိင္စီးပြားေရး လီမိတက္ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္၍ လက္ရွိ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီဥက္ၠ႒၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ မ်ား၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ တက္လာေသာ သမၼတတုိ႔ႏွင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးခင္မင္ရင္းႏွီးစြဲရွိရာ ဘက္လုိက္ မႈကင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မည္ဆုိသည္မွာ ယုံမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြတ္လပ္မႈအား ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၀င္ေဟာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥက္ၠ႒က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္အတြက္ မည္သုိ႔မွ လြတ္လပ္မႈရွိမည္ ဟု ယုံႏုိင္ဖြယ္မရွိေခ်။ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာလည္း စစ္တပ္ထြက္ ေဘာင္း ဘီခၽြတ္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုလုံးအား အသစ္ျပန္ လည္ဖြဲ႕စည္းမွသာ လြတ္လပ္မည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။…

သန္႔ရွင္းမည္ေလာ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္၊ မဲညစ္၊ မဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားကသုံးသပ္ၾကသကဲ့သုိ႔ အမ်ား ျပည္သူၾကားတြင္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ အ႐ုပ္ဆုိး၊ အက်ည္းတန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ကား ၂၀၁၀ ကဲ့ သုိ႔ အ႐ုပ္ဆုိး၊ အက်ည္းတန္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ား ၌မူ ေရြးေကာက္ပြဲ သန္႔ရွင္းမႈအား အထူး သတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံ ေရးရပ္၀န္းၾကားေ၀ဖန္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။

တရားမွ်တမည္ေလာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ ၍ သန္႔ရွင္းခဲ့လွ်င္ပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိေနျခင္းက တရားမွ်တမႈကုိ မည္ သုိ႔မွ် မေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိေသာ NLD မွ သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆုံးအႏုိင္ရရန္လုိၿပီး ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွမူ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအႏုိင္ရရန္သာ လုိအပ္ေပသည္။ ဤသည္ကုိပင္ ေရြး ေကာက္ပြဲသည္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ရာခုိင္ ႏႈန္းယူထားသေရြ႕ မည္သို႔မွ် တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္ သည္။ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ ဒုသမၼတ ေလာင္းကုိသာ တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ မဲေပးမည္မွာလည္း ေျမႀကီး လက္ ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ ႀကံ႕ခုိင္ ေရးပါတီမွ မိတ္ဖက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ဒီမုိကရက္ ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲမ်ား သာ ရရွိခဲ့ပါမူ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရန္ ပင္ မလုိေတာ့ေခ်။ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အႏုိင္ရလွ်င္ပင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး (သုိ႔မဟုတ္) စစ္တပ္မွ သမၼတျဖစ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္ တြင္းရွိ ေနျခင္းကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။

ေမလ ၁၀ ရက္ မအူပင္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ““ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ဆႏၵကသာ ၾသဇာအရွိ ဆုံးျဖစ္ရမယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို အဓိကအႀကီးမားဆုံး၊ အျမင့္ဆုံးၾသဇာေပး ထားတာက ဘယ္လုိမွ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး နားလည္ မယ္လုိ႔ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ တပ္မေတာ္ကုိ မုန္းတီးလုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ကုိ မလုိလားလုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ တင္မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အထူးအခြင့္အေရး ေပးထားတာကို ကၽြန္မတုိ႔ မလုိလားလုိ႔ ျဖစ္ပါ တယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္သံ၊ ေထာက္ခံ သံမ်ား ညံလ်က္ရွိသည္။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အေပၚ၌ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွစုစည္း၍ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ ကန္႔ကြက္ သူမ်ားအား အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ေ၀ဖန္ ေရးသား ၾက သလုိ ““လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ တစ္စုႏွင့္တစ္စုအၾကား အမုန္း တရားမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အဆုိပါ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားသစၥာ ေဖာက္အျဖစ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေရးသားသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရး ရပ္၀န္း၌မူ အဆုိပါ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အေျချပဳ၍ မ်ဳိးေစာင့္ ပါတီတစ္ခုေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ ပါတီသည္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ ညီေနာင္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအား အားျဖည့္ေပးမည့္ မ်ဳိးေစာင့္ မဲမ်ား ရရွိလာႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆသုံးသပ္လ်က္ရွိၾကသည္။

အဆုိပါ ယူဆခ်က္မ်ား မွန္ကန္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေပး႐ုံျဖင့္ NLD မွ သမၼတျဖစ္ရန္မွာ အလွမ္းေ၀း ေနဦးမည္ သာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေတာ့ မည္ျဖစ္ေပသည္။

သံေတာ္ဆင့္