အစိုးရအဖြဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Unit) မ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ အႀကံျပဳႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 03:40:00 PM


ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရတုိ႔က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုမုိလ်င္ျမန္ ထိေရာက္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဆပ္ေကာ္မတီ (Delivery Unit) မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္း၍ ပညာေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆပ္ေကာ္မတီတုိ႔ကို ျဖည့္စြက္ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အႀကံျပဳလိုပါက (က) ပညာေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၀၇၁၁၈၊ ဖက္စ္အမွတ္-၀၆၇-၄၀၇၁၂၇၊ Email/Web- [email protected] ႏွင့္ (ခ) က်န္းမာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္- ၀၆၇-၄၁၁၅၀၆၊ ဖက္စ္အမွတ္- ၀၆၇-၄၁၁၅၀၇၊ Email/Web- [email protected] သုိ႔  ဆက္သြယ္ အႀကံျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ လက္ခံ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း ျပန္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

khit lu nge