ႏိုင္ငံေတာ္က ေလးရာခုိင္ႏႈန္း၊ Sky Net က ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ဳိးအျမတ္ရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ဳိး အျခားသူမ်ားရမည္မဟုတ္၊ Sky Net အား အခြန္အခကင္းလြတ္ခြင့္ သံုးႏွစ္ေပးထားသည့္ အေပၚတြင္လည္း ျပန္ျပင္ရန္အေၾကာင္းမရွိဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/29/2014 02:31:00 PM


ႏိုင္ငံေတာ္က အက်ဳိးအျမတ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီး Sky Net က အက်ဳိးအျမတ္ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို ယခုေနာက္ပုိင္း ႐ုပ္သံလုိင္း တည္ေထာင္လိုသူမ်ား ရမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ Sky Net အား အခြန္အခကင္းလြတ္ခြင့္ သံုးႏွစ္ေပးထားသည့္အေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

Sky Net ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမ်ဳိး မရဟုဆိုရာတြင္ Sky Net မွာ အစိုးရျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွာ Broadcast Law အရ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္၍ Broadcast Law အရ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးသာ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Sky Net မွ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရယူထားသည့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ Sky Net တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို သတင္းေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Email မွတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ Sky Net၊ Forever တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈအပိုင္း၊ Sky Net ႏွင့္ Forever တို႔ ရရွိေနသည့္ ဝင္ေငြအပိုင္း၊ Sky Net မွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သံုးႏွစ္ရရွိသည့္အပိုင္း၊ Sky Net ကို တည္ေထာင္ထားသည့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေပးသြင္းသည့္ ထိပ္တန္းစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ထံသုိ႔ The Daily Eleven က ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “သုံးႏွစ္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့တာေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္လည္စီစဥ္ဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။ ျပန္လည္ေကာက္ခံဖုိ႔ ရွိမရွိ သိလုိပါတယ္။ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းတာျဖစ္လုိ႔ Sky Net ရဲ႕ ေငြေၾကးရွင္းတမ္းေတြကုိ ဌာနအေနနဲ႔ သိရွိျခင္း ရွိမရွိနဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကေန ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးလုိ႔ ရမရ၊ စစ္ေဆးဖုိ႔ရွိမရွိ သိလုိပါတယ္။ Sky Net ကုိေပးခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိးအတုိင္း အျခား႐ုပ္သံမီဒီယာ ကုမၸဏီေတြကုိေရာ ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိလုိပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ အပါအဝင္ အျခားေျဖၾကား အသိေပးလုိတာ ရွိပါက ေျပာၾကားေပးပါ” အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေမးျမန္းရာ ဦးရဲထြဋ္က “ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ကာလအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမွာလည္း ေပးပါတယ္။ စကုိင္းနက္နဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ၿဂိဳဟ္တုငွားရမ္းခမ်ားနဲ႔ Myanmar International အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုံးႏွစ္ကုိ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔အေၾကာင္း မရွိပါဘူး” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “Sky Net ကုိ အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒမ်ားအရ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမယ့္ Broadcast Law အရ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမယ့္ ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ အစုိးရနဲ႔ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္တာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ Broadcast Law အရ ေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကုိပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းအရ စကုိင္းနက္က ေပးသြင္းရမယ့္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ Sky Net ပူးေပါင္းစာရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါတယ္။ ၿပီးရင္ေပးသြင္းရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရရန္ရွိတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ေပးသြင္းျခင္းရွိမရွိကုိ ဝန္ႀကီး႐ုံးရဲ႕ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးသလုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကလည္း စစ္ေဆးပါတယ္။ လက္ရွိဖက္စပ္စာခ်ဳပ္မွာ Myanmar International နဲ႔ သက္ဆုိင္တာေရာ၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တာေရာ ေရာေထြးပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ေပၚလာမယ့္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒအရ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရဲ႕ ရပ္တည္ရမယ့္ပုံစံနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ေငြေၾကးေပးသြင္းရာမွာလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး စစ္ေဆးရလြယ္ကူမယ့္ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေနတာ ငါးလေလာက္ရွိပါၿပီ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

Sky Net ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္အဖြဲ႕တြင္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္မည့္သူမွာလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင့္ေဆြက ဘီဘီစီႏွင့္ Sky Net ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝသည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ ေမးျမန္းခ်က္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းျပခဲ့သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ The Daily Eleven မွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးမာန္သူရွိန္က Sky Net ႏွင့္ခြဲေဝသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ အတိအက်ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း တိက်စြာ ရွင္းျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးမာန္သူရွိန္က “ဟိုဘက္ဒီဘက္အခ်ဳိး ႐ုပ္သံတစ္ခုတည္းပဲ သိခ်င္ပါတယ္။ ပမာဏအခ်ဳိး ၇ဝ-၃ဝ လား၊ ၅ဝ-၅ဝ လား၊ ၈၅-၁၅ လား” ဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက “အခ်ဳိးအေနနဲ႔ေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဝင္ေငြေတြအရ တင္ျပထားတဲ့အခါ သတ္မွတ္ဝင္ေငြအတိုင္း သြင္းထားတယ္ဆိုတာပဲ။ အခ်ဳိးရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အတိုင္းပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝင္ေငြရရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုသာ ေျဖၾကားၿပီး ေမးခြန္းအေပၚ တိက်စြာေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယခုအခါမွသာ အခ်ဳိးအတိအက်ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ေလးရာခုိင္ႏႈန္း စတင္ရရွိကာ Sky Net က ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရသည့္သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Eleven Media Group