ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးစဲြခႏႈန္းထားမ်ား အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ထပ္မံအဆိုတင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/18/2014 01:13:00 PM

ဧျပီ ၁ ရက္မွစ၍ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခႏႈန္းထားမ်ားအား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက မတ္ ၁၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံအဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဓာတ္အားစနစ္မွ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမွာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကိုသာ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၈၄ ဘီလ်ံခန္႔ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထားမ်ားအရ က်ပ္ ၁၂ ဘီလ်ံခန္႔သာ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရမည့္ အေျခအေနကို ကာမိေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္း ၁ ျဖင့္ေကာက္ခံပါက က်ပ္ ၅၅ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္း ၂ ျဖင့္ေကာက္ခံပါက ၂၀ ဘီလ်ံခန္႔ စိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္း ၃ ခု ျဖင့္ေကာက္ခံပါက ၁၂ ဘီလ်ံခန္႔ စိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဓာတ္အားစနစ္အား အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အ႐ံႈးခံျဖန္႔ျဖဴးမည့္အစား မွ်တစြာေကာက္ခံ၍ ၀င္ေငြတိုးတက္မွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက႑တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္ႏွင့္ေဇာတိကတို႔မွ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို 1 MMBTU လွ်င္ 5 USD ႏႈန္း၊ ေရႊကမ္းလြန္မွရရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔အား 1 MMBTU လွ်င္ 12 USD ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူရေၾကာင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးအင္ဂ်င္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ပုဂၢလိကစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္လွ်င္ 0.034 USD ႏႈန္း၊ ေသာက္ေရခပ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမွ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၈၄ ဘီလ်ံခန္႔ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရမည့္ အေျခအေနရိွေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိလာပါက လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈလံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြအခက္အခဲေၾကင့္ အစိုးရတစ္ခုတည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္၍ ဓာတ္အားမလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ေပၚဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က "တိုးျမႇင့္မယ့္ ဓာတ္အားခအေပၚ ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္။ ရရွိလာမယ့္ေငြေတြနဲ႔ မီးမရရွိေသးတဲ့ေနရာေတြအတြက္ မီးရရွိေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ရွိသင့္တယ္"ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက "ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အလွ်ံပယ္သံုးစြဲေနမႈမွ ျခိဳးျခံေခြၽတာသံုးစြဲဖို႔ သမၼတရဲ႕သ၀ဏ္လႊာမွာ ေျပာထားပါတယ္။ အျခားေနရာေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ေနေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ လူမရွိတဲ့ေနရာေတြမွာေတာင္ သံုးထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးက အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကိုျပန္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူကို ျခိဳးျခံေခြၽတာဖို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က ျခိဳးျခံေခြၽတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္အားသံုးစြဲခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မူသေဘာအရ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group