အခြန္လြတ္သာသနာေျမေလ်ွာက္ထားပံု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 09:28:00 PM


သာသနာေျမလွဴဒါန္းလိုေသာ ပုဂၢိုဳလ္သည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမႏွင့္အခြန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၀ အရလည္းေကာင္း ၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းရြာမ်ားနည္းဥပေဒ အခန္း၆ ၊ ပုဒ္မ ၅၁ (၁) အရလည္းေကာင္း ၊ ခရိုင္၀န္ (ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ) ထံေလွ်ာက္ထားရပါသည္ ။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေဂါပကအဖြဲ ့ ( သို ့မဟုတ္) သာသနာေရးအဖြဲ ့အစည္း (သို ့မဟုတ္) ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး (သို ့မဟုတ္) ဒကာ ၊ဒကာမမ်ားက ေလ်ွာက္ထားရပါမည္ ။

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ