သၾကားသည္ သင့္ကိုဝေစရံုမွ်မက ဖ်ားနာေစနိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 02:50:00 PM


သၾကားသည္ သင့္ကိုဝေစရံုမွ်မက ဖ်ားနာေစနိုင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား အတြင္း သၾကားသည္ အဆီမ်ား အတြက္ သာမက ခ်ိဳ႕ယြင္း လာေသာ က်န္းမာ ေရးအတြက္ တရားခံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုး သိရွိၾကသကဲ့သို႔ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သၾကားကို စားသံုး သင့္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုစားသံုး ၾကသည။္ ႐ိုးသားစြာ ေျပာရလွ်ငသ္ ၾကား ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။
မေကာင္း သတင္းတစ္ခုမွာ သၾကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြးထင္ထား သည္ထက္ ပိုမိုထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ယခင္က က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ စား ေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ အဝလြန္ျခင္း အတြက္ အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္ သၾကားကို မွတ္သားေလ့ရွိေသာ္လည္းယခုဆိုလွ်င္ သၾကားသည္ မည့္သည့္အေၾကာင္း အခ်က္ႏွင့္မွ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေသာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင တက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ ခုျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ နာတာ ရွည္က်န္းမာေရးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ ေျခကို ျမင့္တက္ေစေၾကာင္းကို JAMA ေဆးပညာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သၾကားမ်ားတြင္ သဘာဝ အေလ်ာက္ေတြ႕ရွိရေသာသၾကားထက္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းထားေသာသၾကားက ခႏၶာကိုယ္အား ပိုမိုထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါ သည္။ အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ထား ေသာ အစားအစာမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိဳျဖည့္ သြင္းထားေသာအေအးမ်ား၊ အခ်ိဳရည္ မ်ား၊ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဆင္သင့္ စား စီရီယယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ ပိုမိုဆိုးဝါးေစပါသည္။ သစ္သီး ဝလံမွရရွိေသာ သၾကားဓာတ္ကေတာ့ အၱရာယ္ကင္းပါသည္။

By Health Digest