ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား လူူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္ (အျပည့္အစံု)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 04:53:00 PM


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားကို စံုစမ္းျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

——————————————————————————————————

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၂/၂၀၁၄)

၁။  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားကိုစံုစမ္းရန္အလ႔ုိငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္(၃)ဦးပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၃၀-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၃-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႕အထိ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စုသို႔လည္း သြားေရာက္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္-

(က) ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤါလီ (၈)ဦးအား ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာသတင္း

(ခ) ဇန္န၀ါရီ (၁၃)ရက္ေန႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လွည့္ကင္းအား ဒုခ်ီးရာတန္း အလယ္ရြာမွ ဘဂၤါလီမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သျဖင့္ ဘဂၤါလီ (၄၀) ဦး ေသဆံုးသည္ဆိုေသာသတင္းႏွင့္

(ဂ) အထက္ပါပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရလူနာ (၂၂)ဦးအား MSF (Medicines Sans Frontiers) အဖြဲ႕မွ ေဆးကုသေပးခဲ့ရသည္ ဆိုေသာ အင္တာနက္သတင္းတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

- ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၃၀-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၃-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႕မ်ာားတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္မ်းရယူျခင္း၊

- ရဲအရာရွိႀကီး (၃)ဦးႏွင့္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကင္းေခ်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသားအခ်ိဳ႕၊ ေမာင္ေတာရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးခ်က္ရွိေသာ အခ်ဳပ္သား (၄)ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရယူျခင္း၊

- ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္္ရွိ ဘဂၤါလီ္ရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေမးျမန္ျခင္း၊ စစ္ေဆး၍ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားရယူျခင္း၊ ဒုခ်ီးရားတန္းအလယ္ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာမွ ေက်းရြာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ (၂၀) ခန္႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘဂၤါလီ(၈)ဦးႏွင့္ (၄၀)ခန္႕အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းကို စိစစ္ျခင္း၊

ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၂၀၀) ေက်ာ္အား ေတြ႕ဆံုကာ ဒုခ်ီးရားတန္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႕တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားရယူျခင္း၊

-       UNHCR, UNOCHA ႏွင့္ MSF အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းမ်ားစိစစ္ျခင္း၊

-       ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

-       ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္း။

-       အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒုခ်ီးရားတန္းအေနာက္ရြာအပါအ၀င္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊

-       ခေရၿမိဳင္ေက်းရြာသခ်ၤိဳင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊

၃။  အထက္ေဖၚျပပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(က) ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤါလီ ၈ ဦးအသတ္ခံရသည့္သတင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ခေရၿမိဳင္ရြာႏွင့္ ကင္းေခ်ာင္းရြာတို႔တြင္ ေျမျပင္သတင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာလာဟလအျဖစ္ အရပ္သတင္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

(ခ)  ဘဂၤါလီ ၈ ဦးအား ခေရၿမိဳင္သခ်ၤိဳင္းတြင္ ျမွဳပ္ထားသည္ကို ထင္းခုတ္သမားတစ္ဦးက ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းသည္ ဒုခ်ီးရားတန္းဘဂၤါလီရြာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဤသတင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမေတြ႔ရွိရပါ။

(ဂ)  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္မႈ ဤသတင္းအား အင္တာနတ္သတင္းအျဖစ္သာ သိရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္။

(ဃ)  ဤသတင္းမ်ားကို ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လညး္ေကာင္း၊ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ အမ််ိးသမီး ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္းေကာင္း မည္သူကမွ်တင္ျပျခင္း၊ ထြက္ဆိုျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

(င)  ဘဂၤါလီ ၈ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အတည္ျပဳ၍ မရသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

(စ)  ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဒုခ်ီးရားတန္း(အလယ္ရြာ) ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းညတြင္ တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္၍ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းအား ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ဆ)  ဒုခ်ီးရားတန္းဘဂၤါလီရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီ ၄၀ အသတ္ခံရသည္ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရဲအရာရွိၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအားရယူခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါသတင္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္မရရွိခဲ့ပါ။

(ဇ) ဘဂၤါလီဘာသာေရးေကာင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တို႕၏ အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာတင္ျပရန္ မိမိတို႔ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာမပါရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

(စ်)  ဘဂၤါလီရြာသားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္လည္း ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကင္းလွည့္အဖြဲ႕အား ရြာသားမ်ားက အၾကမ္းဖက္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ထြက္ဆိုျခင္မရွိခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။

(ည)  ဘဂၤါလီမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ သတင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ-ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ညတြင္ ရဲမ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သို႔လည္း အသတ္ခံရသူ ၅၂ ဦး စာရင္းေပးခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမွားမ်ားေဖၚျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ အသတ္ခံရသူ ၅၂ ဦး စာရင္းကို အမွန္တကယ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

၄။  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ MSF အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ MSF အဖြဲ႕က ေသနတ္ ဒဏ္ရာရရွိသူတစ္ဦး၊ ညိဳမည္းဒဏ္ရာရရွိသူ(၄) ဦး၊ ျပတ္ရွဒဏ္ရာရရွိသူ(၁၀)ဦးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရသူ(၇)ဦး စုစုေပါင္း(၂၂)ဦးအား ကုသေပးခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎အဖြဲ႔အစည္းက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းသဘာ၀ေၾကာင့္ လူနာ အမည္ စာရင္းသည္ အတြင္းေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ လူနာအမည္စာရင္းေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ေမးျမန္းရာတြင္ ေသနပ္ဒဏ္ရာလူနာကိစၥကိုမႈ ရံတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ အသိေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလူနာအား ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ရန္သာ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး၏ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ အရ MSF ေဆးခန္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ကုသေပးရျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆးခန္းမွ ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦးက ထြက္ဆိုခဲ့သည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။

၅။  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၅-၂-၂၀၁၄ ရက္တြင္ က်န္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ပါသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

-       ဘဂၤါလီ ၈ ဦးႏွင့္ ၄၀ ဦးအသတ္ခံရသည္ဟုစြပ္စြဲသည့္ သတင္းကို ခိုင္မာေသာ ေျမျပင္ သတင္း မရွိသျဖင့္ အတည္ျပဳ၍မရေသာ သတင္းမ်ားဟု သံုးသပ္ပါသည္။

-       ဒုခ်ီးရားတန္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူအစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနအမွန္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ေနာက္က်ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္က်မႈသည္ ေကာလာဟလႏွင့္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ သတင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

-       ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းဦးစီးသည့္ ရဲသားသံုးဦးသည္ ဘဂၤါလီအုပ္စုက ၀ိုင္း၍ တိုက္ခိုက္ရန္လာသည့္အခါ အမိန္႔အတိုင္း ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း က်ည္မထြက္သျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအား တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အေျခအေနခ်ဳပ္ေထြးသြားၿပီး ရဲတပ္ၾကီးေပ်ာ္ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ပြားသည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေနာင္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

-       ၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ညတြင္ ဒုခ်ီးရားတန္းမေရွ႕ႏွင့္ အလယ္ရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားသည္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားမႈေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ပြားလာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဆန္စပါးႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား လုယက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အဆိုပါေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အျခား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေရးကို လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

-       ဒုခ်ီးရားတန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ေက်းရြာမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္ကို ေထာက္ရွဳ႕လ်က္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစရန္ အထူးလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္

Narinjara နိရဥၥရာ