သစ္ထုတ္လုပ္မွဳလုံး၀မရပ္ဆုိင္းေသးဘဲ အခ်ိဳးညီေလ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဒု၀န္ၾကီးဦးေအးျမင့္ေမာင္ ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 01:36:00 PM


စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီိ၁၄

သစ္ထုတ္လုပ္မွဳကုိလုံး၀ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိေသးဘဲ အခ်ိဳးညီေလ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ျကီးဌာနဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေအးျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္) ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးက(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာနစ္မွစ၍ သစ္ထုတ္လုပ္မူကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးၿမန္းမူနင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ၎က ထိုသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နုိင္ငံေတာ္အတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မွဳ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေရးေပၚ သဘာ၀ေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသုံးစြဲ ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မွဳကုိလုံး၀ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိေသးေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

သစ္ေတာသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့တုိးပြားေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ျကီးဌာနအေနႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မွဳပမာဏကုိ ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ရန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျပီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္) ခုႏွစ္တြင္ကြ်န္း(၁၇)ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္သစ္မာ(၂၀) ရာခုိင္ႏွဳန္း(၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္) တြင္ကြ်န္း( ၃၁.၁၁) ရာခုိင္ႏွဳနး္ ၊ သစ္မာ( ၄၉.၉၂) ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ထုိကဲ့ သို ့ျပည္တြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မွဳကုိ သိသိသာသာေလ်ာ့ခ်သည့္အျပင္ ယခုႏွစ္ဧျပီလ(၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ပသုိ႔ သစ္အလုံးလုိက္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး သစ္အေျခခံအေခ်ာထည္ထုတ္ကုန္မ်ားတုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

၎အျပင္ ဒု၀န္ႀကီးက (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္မွဳကုိသစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မူ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္ပါ နွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မွဳမည့္ပမာဏကုိ အေျခခံျပီးသစ္မာထုတ္လုပ္မွဳကုိ နွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ရမည့္ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သစ္ေတာသယံဇာတအေပၚမွီခုိမွဳႏွင့္ လုိအပ္မွဳမ်ားေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ထုတ္လုပ္မွဳက႑သည္လည္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ွာ့နည္း ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

Popular Myanmar News Journal