ျမန္မာအစိုးရ အျခားနဳိင္ငံမ်ားနင့္ တရားခံ၊ အက်ဥ္းသားမ်ား လဲလွယ္လြဲေျပာင္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 01:46:00 PM


စိုင္းလမင္း
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄

၁၉၄၈ ခုနစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္အေနျဖင့္ အျခားနဳိင္ငံမ်ားနင့္ တရားခံမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား လဲလွယ္လြဲေျပာင္းေရးနင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မူးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ကေျပာသည္။

ျပစ္မူဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နဳိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကူညီေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိသာ ထုိင္းနဳိင္ငံနင့္ ၂၀၀၆ခုနစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမူ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ လြဲေျပာင္းျခင္းနင့္ တရားခံလြဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ား လြဲေၿပာင္းေပးေရး ေဆာင္ရႊက္ရာတြင္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိၿခင္း ၊ ျငင္းပယ္နဳိင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ၊ ျခြင္းခ်က္မ်ား ၊ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ၊ ၄င္းတုိ ့ကုိ စြန္ ့လႊတ္ၿခင္း ၊ လႊဲေျပာင္းၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နစ္နဳိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားၿဖင့္ တိက်ၿပဌာန္းေပးရန္ လုိအပ္မည္ၿဖစ္သည္။

ျမန္မာနဳိင္ငံ၏ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရးနင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ တစ္စုံတရာ မရွိေသးေပ။

Popular Myanmar News Journal