ခုေနာက္ပိုင္း media ေတြမွာေဖာ္ျပေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ ကိစၥ ဥပေဒ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/15/2014 07:38:00 PM


ခုေနာက္ပိုင္း media ေတြမွာေဖာ္ျပေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ ကိစၥေတြကို ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္ "ေျမယာ က်ဴးေက်ာ္နဲ ့ပတ္သက္ျပီးသိသင့္တဲံဥပေဒရွိပါတယ္ သူတစ္ပါးပိုင္ေျမ သို ့မဟုတ္ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမ ျဖစ္က ဖယ္ရွားလို က သက္ဆိုင္ရာဌာနဧ။္ အမိန္ ့စာထုတ္ျပန္ကာ မဖ်က္ခင္ notic စာကပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္းေျပာင္းေရႊ ့ပါဆိုတာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ထိုသတ္မွတ္ရက္အတြင္းက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူက မိမိအေဆာက္အဦးကို ျဖုတ္သိ္မ္းလိုက ျဖူတ္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ရင္ေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ အျပစ္သာျဖစ္ပါတယ္ ဥပေဒမွာပါတဲ့အခ်က္အရ မူလေျမပိုင္ရွင္က က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြကို တရားစြဲလို ့ ရပါတယ္ သို ့မဟုတ္ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမဆို ပိုဆိုးပါတယ္ အစိုးရပိုင္ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လ်င္ ထိုေနထိုင္ေသာကာလအတြက္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူက ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရပါတယ္။

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ