မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ၌ တရုတ္မွ ခန္႕မွန္းေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္မွ ရွာေဖြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 10:01:00 PM


မတ္လ ၁၃။

တရုတ္မွ သက္မွတ္ေပးထားေသာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မေလးရွား ေလယာဥ္ အမွတ္ ၃၇၀၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ား က်န္ရိွႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ေနရာမ်ားအေပၚတြင္ ပ်ံသန္းရွာေဖြခဲ့ရာ၌ မည္သည့္ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားကုိမွ မေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ ရွာေဖြသူမ်ားမွ သတင္းေပးပို႕ခဲ့သည္။

ပေဟ႒ိဆန္သည့္ မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ရွာေဖြႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ၎သတင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ မေလးရွားေလယာဥ္ အမွတ္ ၃၇၀ သည္ စေနေန႕က အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေပၚတြင္ ပ်ံသန္းေနစဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပါရိွခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၂၃၉ ဦး၏ ကံၾကမၼာကို မသိရိွရေသးသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ရႈပ္ေထြးေစခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ကို ရွာေဖြမႈမ်ားမွာ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ေျခာက္ရက္ေျမာက္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားမႈ မ်ားမွ အခ်ည္းႏီွးပင္ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

တရုတ္၏ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားမွ သက္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္မွ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါရိွေသာ ေလယာဥ္ကို သယ္ေဆာင္ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္၏ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးမွ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဒုန္လူဗန္မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ပင္ အျခားတစ္ဖြဲ႕အား ထပ္မံေစလႊတ္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္မံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ရာ ေနရာမွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႕ကို ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း တရုတ္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ပံုရိပ္မ်ားကို ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ မတ္လ ၉ ရက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဟူးေန႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္မွ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္နား မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေတာင္ပိုင္းတို႕ အၾကားတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည့္ ပင္လယ္ထဲရိွ အရာဝတၳဳမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ 105.63 ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ႕6.7 ကိုေအာဒီနိတ္မ်ားကို တရုတ္ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

REF: CNN
The Myanma Age