ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္ကုိ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 01:02:00 PM


မေလးရွားႏုိင္ငံ  Curtin University တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္ (Applied Geology) ကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ၿပီးဆံုးသည္အထိ သင္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Curtin University ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္သည္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာမ်ားအတြက္ ဘူမိေဗဒတူးေဖာ္ေရး ပညာရပ္ႏွင့္  ေရနံဘူမိေဗဒ ပညာရပ္အား အဓိကထားၿပီး သီအိုရီပိုင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံ အေျခ အေနႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈမ်ားကိုပါ ပူးတြဲ သင္ၾကားေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာေျမ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သိပၸံပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာခြဲမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ လက္ေတြ႕ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး စြမ္းရည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဘူမိေဗဒ၏ အခန္းက႑ အဓိက အေရးပါပံုကို သိျမင္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေျခခံကာ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

Curtin University တြင္ ၎ဘာသာရပ္ကို Foundation အပါအ၀င္ (၄) ႏွစ္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ဘာသာလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမွတ္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။ (အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ၊ ႐ူပေဗဒတြင္ ၆၀ မွတ္ အနည္းဆံုး ရရွိ ထားရမည္။) အဂၤလိပ္စာဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ IELTS Band Core ရမွတ္ (5.5), TOEFL Paper Based ရမွတ္ (520) ႏွင့္ Internet Based ရမွတ္ (၇၀) ရွိရမည္။ GCE 'O' Level တြင္  အဂၤလိပ္စာ Grade D ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။

ျမန္မာအစိုးရ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ဆဲ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Curtin University Sarawak တြင္ ဆက္လက္ သင္ယူ တက္ေရာက္လိုပါက ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ႏွစ္ ကင္း လြတ္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိေလွ်ာက္ထားလိုပါက Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခား ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း-၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၀၁၃၉၁၅ ကို ဆက္သြယ္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း www.overseaed ucation-msi.com သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

သႏၲာ
Internet Journal