ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဦးစားေပးစာရင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ၅၉(စ)ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑တို႔ မပါ၀င္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 01:19:00 PM


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရန္ စာရင္းတြင္ ျပင္ဆင္ရခက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာကပါ သံုးသပ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူတြင္ပါရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရး တြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္သားပါ၀င္မႈဆိုင္ ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ၀င္ဟု ေကာ္မတီ၀င္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မတီ၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ႐ံုျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ ရသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃၃၀ ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ဦးစားေပးသံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီအတြင္း သေဘာတူႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔ကို ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးစြာ တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးမွသာ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)၊ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ စသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ကို ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္အက်ံဳး၀င္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ကို ျပင္ဆင္လိုပါကမူ လႊတ္ ေတာ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈအျပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပအတည္ျပဳရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ ၿပီးမယ့္ကိစၥေတြ အရင္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူလိုက္ၾကတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဖို႔ သီး ျခားစဥ္းစားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္သြားရင္ ေကာင္းပါတယ္”ဟု ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၃၁ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဆိုပါေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို တရား ၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေပးမထားေပ။

ယခုကဲ့သို႔ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီး သို႔မဟုတ္ ေဒသဦးစီးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာလူထုစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရး လမ္းပြင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳ ခြင့္ အခြင့္အာဏာတို႔ ပိုမိုရရိွႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္မူ မူလက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ၎တို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိစၥမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုေကာ္ မတီက ျပင္ဆင္ရန္လိုသည္ဟု သံုးသပ္ပါက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျပ၍ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ၅၉(စ)တို႔ ျပင္ဆင္ေရးမွာမူ ခန္႔မွန္း၍ မရေသးဟု ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ တပ္ မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သမၼတက ခန္႔အပ္ခြင့္မရိွသည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားတာ၀န္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္း၊ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အေျခ ခံမူတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေရးတို႔ သည္လည္း ဦးစားေပးျပင္ဆင္မည့္ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေပ။

လက္ရိွဖြဲ႕စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုပါက ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကိုယ္စားလွယ္စုစု ေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံပါမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လက္ခံေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေနာက္မွသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ႏွင့္(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေျခာက္လအလိုတြင္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ တြင္ သူရဦး ေရႊမန္းလက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စာတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာအခန္းကို ေစာ လ်င္စြာ သံုးသပ္ရန္၊ တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေရာက္ရိွရန္ စသျဖင့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဉာဏ္လိႈင္လင္း
Mizzima - News in Burmese