အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/13/2014 10:27:00 PM


အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္ သင္တန္းကို Capacity Development Institute of Myanmar (TIP TOP) မွ မတ္လ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ထိ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းခ်ိန္မွာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အထိျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ဂရန္သစ္အပါအဝင္ ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအဆင့္ဆင့္၊ ဂရန္၊ ဘိုးဘြားအမည္ေျပာင္းႏွင့္ ဂရန္ ဦးပိုင္ခြဲ၊ သက္တမ္းတိုးႏွင့္ ေျမပံု ေျမရာဇဝင္ ေရးကူးျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရာင္းမွားဝယ္မွား မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေျမအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာ ေျမဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွား၊ ေပါင္ႏွံျခင္းဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ အိမ္၊ ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားမ မႈခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးသံုးဆုိင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား၊ စီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတ မွတ္သားစရာမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (သို႔မဟုတ္) ပဋိဉာဥ္ျပဳရာတြင္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပံုမ်ား စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုးဦး၊ ဦးက်ဴးေခါင္၊ ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံ ဦးတင္သန္းဦးတု႔ိမွ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ လူဦးေရ ၃၀ သာ လက္ခံမည္ဟု သိရသည္။ Tip Top: CDIM (ရန္ကုန္) ဖုန္း ၀၁-၂၅၄၈၈၉၊ ၀၉-၇၃၀၅၀၃၇၀၊ (မႏၲေလး) ဖုန္း ၀၉-၉၁၀၀၁၈၁၈ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း၊ မႏၲေလး
Internet Journal