မိတ္ေဆြတုေလးေယာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 06:38:00 PM(က) ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ မိတ္ေဆြတု
၁။ သူတပါးထံမွသာယူ၍ မိမိကမူ မေပးကမ္းျခင္း၊
၂။ နည္းနည္းသာေပး၍ မ်ားမ်ားရလိုျခင္း၊
၃။ ေဘးေရာက္သည့္အခါ ခိုကိုးရာအျဖစ္ သူတပါးထံသြား၍ လုပ္စရာ႐ွိသမွ် လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း၊
၄။ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သူတပါးႏွင့္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကုိ အညဒတၱဳဟရ မိတ္ေဆြတု၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ မိတ္ေဆြတုု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ခ) အေျပာသမားမိတ္ေဆြတု
၁။ ေ႐ွးက ျဖစ္ခဲ႔ဘူးသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မေပးခဲ႕ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း
ေျပာဆိုေလ႕႐ွိျခင္း၊
၂။ ေနာင္အခါမွာ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေပးမည္ဟုေျပာဆုိေလ့ ႐ွိျခင္း၊
၃။ အက်ိဳးမ႐ွိေသာ အရာျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေလ့ ႐ွိျခင္း၊
၄။ ေပးလုိ႕ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ ပ်က္စီးေနဟန္ အေၾကာင္းျပ၍ ေပးလို႕မျဖစ္ဟု
ေျပာဆိုေလ့ ႐ွိျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ဝစီပရမ မိတ္ေဆြတု၊ အေျပာသမား မိ္တ္ေဆြတု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ဂ) ခ်စ္ဖြယ္ဆိုတတ္ေသာမိတ္ေဆြတု
၁။ မေကာင္းမႈ ျပဳသည္ကိုလည္း သေဘာတူျခင္း၊
၂။ ေကာင္းမႈျပဳသည္ကုိလည္း သေဘာတူျခင္း၊
၃။ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊
၄။ ေနာက္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကုိ အႏုပၸယဘာဏီ မိတ္ေဆြတု၊ ခ်စ္ဖြယ္ဆိုတတ္ေသာ မိတ္ေဆြတု ဟုေခၚသည္။

*******************************
(ဃ)အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတုုုုုုုုုုုုု
၁။ အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၂။ ညအခါ အခါမဲ႕သြားလာရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၃။ ပြဲလမ္းသဘင္ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္လုိက္သူ၊
၄။ ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္လိုက္သူ၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္မိတ္ေဆြတုု ဟုေခၚသည္။

johnpetar

Myanma Spectrum