မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 02:55:00 PM


သိပၸံစာေရးဆရာ-ကိုကိုေအာင္

မိုးဦးက်ကာလမ်ား၊ မိုးတြင္းကာလမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ႐ုတ္ျခည္းေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ လၽွပ္စီးလက္ျခင္း၊ ထစ္ခ်ဳန္းျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္း က်ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ၾကရေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မိုးေကာင္းကင္တြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ တိမ္တိုက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုးတိမ္တိုက္ႏွင့္ ေျမလႊာအၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လၽွပ္စစ္ဖိအား ျခားနားမႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကာလမ်ိဳးတြင္ မိုးတိမ္တိုက္၏ ေအာက္ေျခပိုင္း၌ လၽွပ္စစ္အမဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမျပင္ေပၚ၌လည္း လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္မ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚလာကာ ရင္ဆိုင္မိၾကသည္။ မိုးဥတုအခါမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ႐ုတ္ျခည္းေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေသာ အခါမ်ား၌ မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ တိမ္လႊာ၏ ေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ စုေဝးေနၾကေသာ လၽွပ္စစ္အမဓာတ္မ်ားသည္ ေဝဟင္မွေန၍ ေ႐ြ႕လ်ားၾကသည္။ ေျမျပင္ေပၚရွိ လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္တို႔ ကလည္း လၽွပ္စစ္အမဓာတ္မ်ား ေ႐ြ႕လ်ားသည့္အတိုင္း လိုက္ပါေ႐ြ႕လ်ားၾကသည္။

ယင္းသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားၾကရင္း လၽွပ္စစ္အမဓာတ္တို႔၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္တို႔သည္ ျမင့္ေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဝိုင္ယာလိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ အလံတိုင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား၊ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ရွိေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ထိပ္ဖ်ားဆီသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္အမဓာတ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္တို႔ နီးကပ္စြာ စုေဝးမိၾကသည္။ စုေဝးမႈအစိုင္အခဲ ႀကီးမားလာေသာအခါ ခုန္ကူးေပါင္းစပ္မႈ ျပဳၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ပ်က္သည္ကို မိုးႀကိဳးပစ္သည္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္

သို႔ျဖစ္၍ ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ခၽြန္ထက္ေနေသာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ရွိေနသည့္ အေဆာက္အအုံ စသည္တို႔သည္ မိုးဥတုအခါမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ႐ုတ္ျခည္း ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာ၍ မိုးသက္ မုန္တိုင္း က်ေရာက္ေသာအခါမ်ား၌ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရရန္ အခြင့္အလမ္း ပို၍မ်ားသည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနေသာ လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား၊ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္လည္း မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ျဖစ္၍ အႏၲရာယ္ႀကီးမား လွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လၽွပ္စီးလက္၍ ထစ္ခ်ဳန္းေသာ အခါမ်ိဳးမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာမ်ား၊ လြင္တီးေခါင္ျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ လယ္ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ မေနသင့္ေပ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြင္းျပင္ႏွင့္ လြင္တီးေခါင္အလယ္၌ ရပ္ေနေသာလူ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္တို႔သည္ အဆိုပါေနရာမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးေသာ တည္ရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္အမဓာတ္တို႔ ခုန္ကူးေပါင္းစပ္မႈျပဳရာ ဗဟိုခ်က္ မျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ရန္အတြက္ ပစ္မွတ္ေနရာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

မိုးဥတုအခါမ်ားတြင္ လယ္ကြင္းျပင္မ်ား၌ လယ္ထြန္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား စသည္တို႔ မိုးႀကိဳးထိမွန္ ခံရတတ္ျခင္း မ်ိဳးသည္ အထက္ပါ သေဘာတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပန္႔ျပဴးေသာ ကစားကြင္းမ်ား ၊အေဆာက္အအုံ ကင္းမဲ့ေသာ ဆင္ေျခဖုံးေနရာမ်ား၊ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕႐ြာစသည္တို႔ႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသူတို႔သည္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရရန္ အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆုံး ရွိေနသည္။

လၽွပ္စစ္လက္ျခင္းႏွင့္ ထစ္ခ်ဳန္းသံ

တိမ္လႊာ၏ ေအာက္ေျခရွိ လၽွပ္စစ္အမဓာတ္ႏွင့္ ေျမျပင္မွ လၽွပ္စစ္အဖိုဓာတ္တို႔ ခုန္ကူးေပါင္းစပ္မႈ ျပဳသည့္အခါ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိုးႀကိဳးပစ္သည့္အခါ မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚသည့္ ေနရာတြင္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အသံတို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚရာေနရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အသံတို႔သည္ အေတာ္အတန္ ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားဆီသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အျမန္ႏႈန္းမတူျခင္းေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚရာ ေနရာမွ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားရွိ လူႏွင့္သတၱဝါတို႔သည္ အလင္းေရာင္ကို အရင္ျမင္ၾကရၿပီး အသံကို ေနာက္က်မွ ၾကားၾကရသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လၽွပ္စီးလက္ျခင္းကို အရင္ျမင္ၾကရၿပီး ထစ္ခ်ဳန္းသံကို ေနာက္မွၾကားၾကရသည္။
မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚရာေနရာႏွင့္ နီးေသာေနရာရွိ လူႏွင့္သတၱဝါတို႔က မူလၽွပ္စီးလက္ျခင္း (အလင္းေရာင္)ႏွင့္ ထစ္ခ်ဳန္းျခင္း (အသံ)တို႔ကို မေရွးမေႏွာင္း ၾကားၾကရသည္။ မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚရာေနရာတြင္ ရွိေနေသာလူႏွင့္ သတၱဝါတို႔သည္ကား လၽွပ္စီးလက္ျခင္းကိုပင္ ျမင္ခြင့္မရလိုက္ေတာ့ဘဲ မိုးႀကိဳးထိမွန္ခံရျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းမိျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အလင္း၏ အလ်င္သည္ အသံ၏အလ်င္ထက္ အဆေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ပိုမိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္သည့္ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အလင္းေရာင္သည္ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံထက္ ခရီးအကြာအေဝး အဆမ်ားစြာ ပိုမိုေရာက္ရွိသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ သိပၸံပညာ သေဘာတရားေၾကာင့္ လၽွပ္စီးလက္၍ ထစ္ခ်ဳန္းသံၾကားလၽွင္ ေၾကာက္တတ္သူမ်ားသည္ မိုးႀကိဳးပစ္ရာေနရာႏွင့္ မိမိတို႔ရွိေနေသာေနရာ မည္မၽွကြာလွမ္းသည္ကို ေတြးဆႏိုင္ၾကၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လၽွပ္စီးလက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာျမင္ၾကရသူမ်ားသည္ မိုးႀကိဳးျဖစ္ေပၚရာေနရာႏွင့္ ေဝးကြာလွေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မိုးႀကိဳးလၽွပ္စီးအင္အား
မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းသည္ တိမ္လႊာေအာက္ေျခႏွင့္ ေျမျပင္အၾကား လၽွပ္စစ္ဖိအားျခားနားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ခ်ိန္တြင္ လၽွပ္စီးအင္အားသည္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ အမ္ပီယာ သုံးေသာင္းခန္႔ရွိေနၿပီး အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ အမ္ပီယာ ႏွစ္သိန္းအထိပင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ လၽွပ္စစ္သံဂေဟဆက္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ လၽွပ္စီးအင္အား ပမာဏမွာ ၂၀၀ အမ္ပီယာမွ ၄၀၀ အမ္ပီယာခန္႔အထိသာရွိရာ မိုးႀကိဳးလၽွပ္စီးအင္အားပမာဏ မည္မၽွႀကီးမားသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

မိုးဥတုကာလရွည္ၾကာေသာ ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၊ မိုးသက္မုန္တိုင္း မၾကာခဏက်ေရာက္တတ္ေသာ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အီေကြတာရာသီဥတုေခၚ မိုး႐ြာလိုက္/ေနပူလိုက္ တစ္လွည့္စီျဖစ္ေသာ ရာသီဥတုရွိသည့္ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ေသာ အႀကိမ္ေရပမာဏ မ်ားျပားတတ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္သည့္အခါ ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို မိုးႀကိဳးထိမွန္ပါက ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတြင္ ပို႔လႊတ္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားထက္ အဆမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားတစ္ရပ္ ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္။ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းတိုင္မ်ား၏ ေႂကြသီးမ်ားေနရာ၌ လၽွပ္စစ္ဖိအား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၾကက္ေျခတန္းမ်ားအတြင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၏ အတြင္းသို႔လည္းေကာင္း ခုန္ကူးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ကြဲအက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအတြင္းသို႔ မိုးႀကိဳးလၽွပ္စစ္ဖိအား ဝင္ေရာက္ပါက လၽွပ္ကာမ်ား က်ိဳးေပါက္မႈျဖစ္ၿပီး ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။

ေကာင္းကင္ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးႀကီးမ်ားကို မိုးႀကိဳးတိုက္႐ိုက္ထိမွန္လၽွင္ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ရာတြင္ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားအရ ေကာင္းကင္ဓာတ္အား လိုင္းႀကိဳးႀကီးမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ မိုးႀကိဳးမ်ား တိုက္႐ိုက္ထိမွန္မႈမွာ ျဖစ္ခဲလွၿပီး မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းမိျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္တတ္သည္။

မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အနက္မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္လာတတ္သည့္ အလြန္ျမင့္မားေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအား၏ အႏၲရာယ္ကို ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးႏွင့္ မိုးႀကိဳးလႊဲတို႔ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးတပ္ဆင္ျခင္း

မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးအျဖစ္ သြပ္ရည္စိမ္သံမဏိႀကိဳးကို ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ေၾကးအုပ္ထားေသာ သံမဏိႀကိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္တိုင္မ်ား၏ ထိပ္အစြန္းမ်ား၌ သြယ္တန္း တပ္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဓာတ္အား လိုင္းတိုင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳး တပ္ဆင္ရာတြင္ ပထဝီေျမဓာတ္ ေကာင္းစြာရရွိေစရန္ ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳး အရွည္တစ္မိုင္အတြင္း အနည္းဆုံး ေလးေနရာခန္႔ တြင္ ေျမျမႇဳပ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမစိုက္ႀကိဳးမ်ားက ေကာင္းကင္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မွာ အဆိုပါေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးထိပ္စြန္း၏ ဝဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ၄၅ ဒီဂရီစီ အသီးသီးရွိေသာ နယ္ပယ္ အတြင္း၌သာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳး၏ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အဆိုပါ နယ္ပယ္ အတြင္း၌သာ လၽွပ္စစ္ဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ားကို သြယ္တန္းတပ္ဆင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကို ဓာတ္အားလိုင္းတိုင္ ေထာင္မတ္ေနသည့္ အတိုင္း အထက္ေအာက္သြယ္တန္း ထားပါက ယင္းတို႔ သည္ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳး ၏ ေအာက္တည့္တည့္ တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ မိုးႀကိဳး အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္မႈ အျပည့္အဝရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္အားလိုင္းတိုင္မ်ားတြင္ ကန္႔လန္႔ ၾကက္ေျခတန္းမ်ားကို အသုံးျပဳသြယ္တန္းမည္ဆိုပါက ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳး၏ ေအာက္တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္စီတြင္ ၄၅ဒီဂရီအသီးသီးရွိေသာ နယ္ပယ္အတြင္း၌သာ သြယ္တန္းလိုင္းႀကိဳးမ်ား ရွိေနၾကရန္လိုအပ္သည္။

ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးသည္ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အသုံးဝင္႐ုံမၽွမက လၽွပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ျခင္း အႏၲရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အေဆာက္အအုံမ်ားသို႔ ဓာတ္အားသယ္ေဆာင္ေသာ ဝိုင္ယာမ်ား သြယ္တန္း ရာတြင္ ယင္းႀကိဳးမ်ားကို သယ္မထားေသာ ဝန္ထမ္းႀကိဳး(Bearer Cable)ကို ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ အကယ္၍ ဓာတ္အားသယ္ေဆာင္ေသာ ဝိုင္ယာႀကိဳးမ်ား ေပါက္ၿပဲခၽြတ္ယြင္းၿပီး ဝန္ထမ္း ႀကိဳး အတြင္းသို႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဝင္ေရာက္ စီးဆင္းလာမည္ဆိုပါက ပထဝီေျမဓာတ္ႏွင့္ေတြ႕ထိၿပီး ဒဏ္ခံႀကိဳးကို ျပတ္ ေတာက္သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပထဝီေျမဓာတ္ကို ေကာင္းစြာရရွိေနေသာ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးကို အေဆာက္အအုံအတြင္းရွိ လၽွပ္စစ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီတာ၊ လၽွပ္စစ္မီတာအိမ္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္လည္း၊ အဆိုပါပစၥည္းမ်ား အတြင္း၌ တစ္စုံတစ္ရာ ခၽြတ္ယြင္းမႈျဖစ္ၿပီး ပစၥည္း၏ကိုယ္ထည္အတြင္းသို႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစီးဆင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက ပထဝီေျမဓာတ္ႏွင့္ ေတြ႕ထိၿပီးဒဏ္ခံႀကိဳးအား ျပတ္ေတာက္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးလႊဲတပ္ဆင္ျခင္း

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးႀကီးမ်ားအတြင္းသို႔ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အလြန္ျမင့္မားေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအား ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ အဆိုပါလၽွပ္စစ္ဖိအားကို ပထဝီေျမႀကီးအတြင္းသို႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းဝင္ေရာက္ သြားေစေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိဝန္ပိုမ်ားအား လမ္းေၾကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ပစၥည္းကို မိုးႀကိဳးလႊဲ (Lightning Arrester)ဟု ေခၚသည္။ မိုးႀကိဳးလႊဲသည္ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားအတြင္း၌ ပုံမွန္ပို႔လႊတ္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားကို ပထဝီေျမႀကီးအတြင္းသို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္သြားျခင္းအား ခြင့္မျပဳဘဲ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမား ေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားမ်ားကိုသာ ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ စီးဆင္းသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌လည္း မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိုးႀကိဳးလႊဲမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တပ္ဆင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

(က) လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ုံက ထုတ္လုပ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားသည္၂၃၀/၄၀၀ ဗို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုဗို႔အားအဆင့္ျဖစ္ပင္ ေပးပို႔ျဖန္႔ျဖဴးပါက စက္႐ုံမွထြက္သည့္ဖီဒါလိုင္းအသီးသီးေပၚတြင္ အနိမ့္စားဖိအားမိုးႀကိဳးလႊဲကို တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ုံက ထုတ္လုပ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားသည္ ၂၃၀/၄၀၀ ဗို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္႐ုံမွ ထြက္လၽွင္ထြက္ျခင္း ဗို႔အားျမႇင့္ထရန္စေဖာ္မာကို အသုံးျပဳ၍ ၆၆၀၀ ဗို႔၊ ၁၁၀၀၀ဗို႔၊ ၆၆၀၀၀ ဗို႔စသည္ျဖင့္ ဗို႔အားျမႇင့္ၿပီးမွ ေပးပို႔ျဖန္႔ျဖဴးပါကစက္႐ုံရွိ ဗို႔အားျမႇင့္ ထရန္စေဖာ္မာမွအထြက္ ဖိဒါလိုင္းအသီးသီးေပၚတြင္ အျမင့္စား ဖိအား မိုးႀကိဳးလႊဲကို တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(ဂ) လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ုံက ထုတ္လုပ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဖိအားသည္၁၁၀၀၀ ဗို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဗို႔အားျမႇင့္လၽွပ္စစ္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ဗို႔အားအတိုင္း တိုက္႐ိုက္ပို႔လႊတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဗို႔အားျမႇင့္ထရန္စေဖာ္မာကို အသုံးျပဳ၍ ထပ္မံဗို႔အားျမႇင့္ၿပီးမွ ပို႔လႊတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စက္႐ုံမွထြက္ေသာ ဖီဒါလိုင္းအသီးသီးေပၚတြင္ အျမင့္စားဖိအားမိုးႀကိဳးလႊဲကို တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ သည္။

(ဃ) ေကာင္းကင္ဓာတ္အား လိုင္းႀကိဳးႀကီးမ်ားသည္ အလြန္ရွည္လ်ားၿပီး လူေနအိမ္ေျခ၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေသာကြင္းျပင္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက၊ ဓာတ္အားလိုင္းေမၽွာ္စင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္တိုင္မ်ား အေပၚတြင္မိုးႀကိဳးလႊဲမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ လူေနအိမ္ေျခ၊ အေဆာက္အအုံမ်ား သိပ္သည္းထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္စသည့္ေနရာေဒသမ်ား၌ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားအတြင္းသို႔ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မည့္ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးလွသည့္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕ သြယ္တန္းထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္း ႀကိဳးမ်ားမွာ ကဲ့သို႔ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ကိုစိုးရိမ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳး တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ကာ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ စိတ္ခ်ရႏိုင္သည္။

သာမန္လူေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ားအေနျဖင့္မူ မိမိတို႔၏အေဆာက္အအုံႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနေသာ ဓာတ္တိုင္ မ်ားတြင္ ေကာင္းကင္ေျမစိုက္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ မိုးႀကိဳးလၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ကို စနစ္တက်ကာကြယ္ထားသည္ ဆိုပါက မိုးႀကိဳး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပို၍စိတ္ခ်ရေစရန္ မိုးႀကိဳးလႊဲမ်ား တပ္ဆင္လိုပါက အနိမ့္စား ဖိအားမိုးႀကိဳးလႊဲကိုတပ္ဆင္လၽွင္ ေကာင္းစြာလုံေလာက္မႈရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မိုးဥတုကာလႏွင့္ ရာသီဥတု ႐ုတ္ျခည္းေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေသာ အခါသမယမ်ိဳး၌ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ လၽွပ္စီးလက္ျခင္း၊ ထစ္ခ်ဳန္းျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းတို႔၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ေသာ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္တို႔ကို သိရွိထားၾကျခင္းအားျဖင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အစီအမံမ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ။


MOI Webportal Myanmar