လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ PR (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္အား က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 10:04:00 PMလတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ PR (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္အား က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲႏိုင္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးတိုးမင္းထြန္း၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး၊ ဦးအုန္းတင္၊ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး စသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ေဒၚနန္းနီနီေအးတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲႏိုင္ဦးက “မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ပီအာရ္စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိေသးပါဘူး။ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပီအာရ္စနစ္ကို သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ ပီအာရ္စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ဖို႔ မသင့္ေသးပါဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ အမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္ယူစနစ္သည္ အမ်ားစု၏ဆႏၵကို အလြယ္ကူဆံုး ထုတ္ေဖာ္သည့္ နည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးေနသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပါလီမန္ေခတ္ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ယေန႔တိုင္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေနထိုင္သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္သူယူစနစ္သာ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ပီအာရ္စနစ္ႏွင့္ ႏိုင္သူယူစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ်ားတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ဘဲ အုပ္စုကြဲမ်ား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူထုႏွစ္သက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ထက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုလားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ရဲႏိုင္ဦးက “အမ်ားဆံုးႏိုင္သူယူစနစ္က အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို အလြယ္ကူဆံုး ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ အကြၽမ္း၀င္တဲ့ စနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကေတာ့ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဆိုထားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပင္ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပီအာရ္အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပီအာရ္စနစ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္စနစ္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာျပည္သူမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မွန္ကန္စြာစည္း႐ံုး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီျဖင့္ ၁၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းမ်ားတြင္ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက “ပီအာရ္စနစ္အတြက္ စဥ္းစားစရာ ႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တစ္ခုကပါတီေတြ ေပါမ်ားလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပါတီငယ္ေတြ ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔အတြက္ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တယ္။ ပီအာရ္စနစ္က အနာဂတ္မွာေတာ့ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အသံုးမျပဳသင့္ေသးဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးတိုးမင္းထြန္းက “ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးဖို႔က အခ်ိန္ယူၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းစအခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်င့္သံုးရန္ မသင့္ေသးပါဘူး။ အခုအဆိုကို ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ျပန္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

“ဒီအဆိုကေတာ့ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ အဆိုေအာင္ရင္ေတာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုပါ လိုက္ျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီအာရ္စနစ္သံုးမယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုေတြအတြက္ ပါတီရွင္သန္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ႏိုင္သူယူ စနစ္ကေတာ့ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ လြယ္ကူစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပီအာရ္စနစ္ကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွပါတယ္။ နားလည္ဖို႔မလြယ္သလို က်င့္သံုးဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေၾကာင္း၊ အခ်ိဳးက်စနစ္ႏွင့္ဆိုပါက ပါတီေပါင္းစံု ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္စနစ္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိစနစ္ အတိုင္းသာ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လာမည့္ပါတီစံုမည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မဆို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးစာရင္း ေပးသြင္းထားျပီး ဇြန္ ၁၀ ရက္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “စနစ္ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္လို႔ ေလးနက္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ ပါတီအက်ဳိးထက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ အက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္ကိုသာ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ တစ္ပါးသူကို ပုတ္ခတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဖို႔၊ နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။


Eleven Media Group