၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ျပဳလုပ္ထားေသာယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာအလုပ္သမားမ်ားသိရွိေစရန္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 02:33:00 PM9.4.2014

၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ျပဳလုပ္ထားေသာPassport စာအုပ္မ်ားမွာအမ်ားေသာသူမ်ားသည္အလုပ္ရွင္အဌား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္ထိုအခ်ိန္ကအလုပ္ရွင္မ်ားသည္အလုပ္သမားမ်ားကိုမိမိတို႔အလုပ္ရုံတြင္မခိုင္းပဲ ကိုတ ဌားရန္အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီးအခုအခါတြင္ထိုင္းအစိုးရမွအလုပ္သမားတစ္ဦးဘတ္ ၁ဝဝဝ ေကာက္ ေသာအစီအစဥ္ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္အလုပ္ရွင္မ်ားသည္မိမိတို႔စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားတြင္အလုပ္သမားမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ဘတ္ ၁ဝဝဝ စိုက္ထုပ္ရမည္ပုံစံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါသည္ထို ေၾကာင့္အလုပ္သမားမ်ားအား အသိမေပးပဲ က်န္႔ေအာ္ မ်ားထုပ္ယူေနၾကပါသည္၊က်န္႔ေအာ္ထုပ္လိုက္လွ်င္အလုပ္ရွင္မွဘတ္၁ဝဝဝ စိုက္ထုပ္စရာမလိုေတာ့ပဲအလုပ္သမားမ်ာအတြက္နစ္နာစရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္ထိုေၾကာင့္အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္အယင္ passport ျပဳလုပ္ေပးထားေသာပဲြစားသိုမဟုတ္ ေအးဂ်င္မ်ားနွင္အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ၿပီး အယင္အလုပ္ရွင္မွ က်န္႔ေအာ္ေတာင္းခံၿပီး မခုလက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္တြင့္က်န္႔ေခါက္လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊ထိုသိုမျပဳလုပ္ပါကအလုပ္သမားမ်ားကိုင္ထားေသာ passport မ်ားမွာအခက္အခဲ့မ်ားနစ္နာစရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္ဟုအသိေပးအပ္ပါသည္။

Credit >> ထိုင္းလုပ္သားသတင္း
Myanma Spectrum