ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္စက္၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းေဖာ္ျပမႈအတြက္ Eleven Media Group အေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)သို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 08:18:00 PMျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေဖာ္မႈအတြက္ Eleven Media Group အေနျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)သို႔ အေၾကာင္းအေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ဇြန္ ၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ Eleven Media Group သို႔ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္“၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂ ရက္ထုတ္ Weekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္ပါ “အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေနသလား” ဟူေသာ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္း၊ အတြင္းစာသားပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပပါေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္စား ဦးဝင္းေဇာ္ေဌး (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး-စီမံ) က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာပါသည္”ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္အတြက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ထံသို ႔ႂကြေရာက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ေပးပို႔လာေသာစာကို Eleven Media Group က အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ၿပီး ထိုစာတြင္-

(၁) စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔မႈမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကို The Daily Eleven သတင္းစာက တံု႔ျပန္ေရးသားၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တစ္ရက္ျခားကာ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီဒီယာအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ယခုကိစၥကဲ့သို႔ အလ်င္စလို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံသယရွိေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ယူဆပါသည္။

(၂) Weekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္ပါ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာသတင္းတြင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈမ်ား၌ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈျဖစ္ေစေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေကာ္မရွင္ထံသို႔လည္း ဇြန္ ၉ ရက္ ရက္စြဲ၊ စာအမွတ္ ၁ဝ၇/Admin/ ၂ဝ၁၄ ျဖင့္ “ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ နစ္နာမႈ ရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္” မိမိတို႔ က တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

(၃) ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ နစ္နာေစေသာ အေထာက္အထားမ်ား မိမိတို႔ထံတြင္ အခိုင္အမာရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အေနျဖင့္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုသည္။

(၄) ထို႔ျပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ အျခားေကာင္စီဝင္အခ်ိဳ႕သည္ The Voice Daily က ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္စက္မွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ပံုႏွိပ္စက္ကဲ့သို႔ Web Offest ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုပံုႏွိပ္စက္ ဝယ္ယူမႈေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္စက္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆႏိုင္ပါသည္။

(၅) သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)မွတစ္ဆင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ “သက္ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္မွ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္”ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ လံုးဝ (လံုးဝ) ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ... အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

“ျပန္ၾကားေရးက Orient အမ်ိဳးအစား ပံုႏွိပ္စက္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကတည္းက ဝယ္ေနခဲ့တာပါ။ အခုသူတို႔ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ အိႏၵိယကုမၸဏီ The Printers House(P) Ltd. က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကိုလည္း စက္ေတြဝယ္ဖို႔လာၿပီး ကမ္းလွမ္းဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရးကဝယ္ယူတဲ့ ပံုႏွိပ္စက္ေတြရဲ႕ ေဈးႏႈန္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိပါတယ္။ အခုသူတို႔ ေဒၚလာခုနစ္သိန္းနဲ႔ ဝယ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ Orient အမ်ိဳးအစား 4 Hi Tower 4 Unit စက္ဟာ သာမန္ေပါက္ေဈးထက္ ႏွစ္ဆ သံုးဆမ်ားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအျပင္ တျခားအခ်က္အလက္ေတြ အေသးစိတ္ရႏိုင္ဖို႔ စံုစမ္းမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။ အိႏၵိယမွာရွိေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပသြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု Eleven Media Group ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၉ ရက္ ရက္စြဲ၊ စာအမွတ္ ၁ဝ၇/ Admin/၂ဝ၁၄ ျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ Eleven Media Group က ေပးပို႔ခဲ့ေသာတိုင္ၾကားစာတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈမ်ား၌ ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လိုအပ္သလိုစံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို မၾကာမီက ျပဌာန္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၃ (ဂ) အရ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းဆုိသည္မွာ ရာထူးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ရာမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္ ေငြးေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား တိုးပြားရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ေပးရန္ တာဝန္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို မတရားရယူျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာျခင္းကိုဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအခန္း (၉) ပုဒ္မ (၅၁)၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈေၾကာင့္ ရရွိသည့္ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ပုဒ္မ (၅၂) အရ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာသက္ေသခံအခ်က္မ်ားရယူၿပီး အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ သင္႔၊ မသင္႔သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင္႔ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ ပဏာမစစ္ေဆးေရအဖြဲ႕ တင္ျပခဲ့သည့္ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကိုစိစစ္ၿပီး အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၅၃ က) အရ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈျဖင့္ ရရွိေသာေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားေပၚေပါက္လွ်င္ အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းသည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒ၏ အခန္း (၁ဝ) ၌လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၏ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္အေၾကာင္းပါရွိၿပီး ပုဒ္မ (၅၅) အရ ႏိုင္ငံေရးရာထူး လက္ရွိျဖစ္သူမည္သူ မဆို လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ၁၅ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ (၅၆) အရ ႏိုင္ငံေရးရာထူးလက္ရွိသူျဖစ္သူမွအပ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ မည္သူမဆို လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ၁ဝ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပုဒ္မ (၆၁) တြင္ မည္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမဆို ဤဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပရန္ တမင္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ယင္းအေထာက္အထားမ်ားကို မမွန္မကန္တင္ျပေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ငါးႏွစ္ထက္မပိုရေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ သတင္းေပးသည့္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္သည့္ ကိစၥတြင္ သတင္းေပးသူအား လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေသာ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (ဈ) တြင္ ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလစည္းကမ္းကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ေနာက္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက အေရးယူႏိုင္ေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔အတူ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါက အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃ အရ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက တစ္သက္တစ္ကြ်န္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝ ႏွစ္ထက္ မနည္းသည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 Eleven Media Group