အေျခအေန၊ အေနအထား အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားပံု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 09:34:00 AM


Situation = သတ္မွတ္ အေျခအေန
- I tried to explain the situation to my boss.
- The economic situation in the US is getting better.

Circumstances = ၀န္းက်င္ အေျခအေန
- In some circumstances, you may have to work on Saturdays.
- Don't open the door, in any circumstances.

Things = ေယဘုယ် အေျခအေန အရပ္ရပ္
- Things haven't changed much since I wrote to you last December.
- Hi, Ma Phyu! How are things?

Position = လက္ရွိအေနအထား
- What would you do in my position?
- I'm afraid I am not in a position to help you.

Conditions = သက္ဆုိင္ရာ အေျခအေန
- Conditions in the city are getting improved every day.
- Keep this bottle in cool, dry conditions.

Environment = ၀န္းက်င္ အေျခအေန
- How does your working environment in Myanmar look like?
- He learns a lot in a pleasant learning environment.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္