ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 11:29:00 AM

တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားသည့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ေအးပပ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီအား၂၀၁၃ခုႏႇစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အထူးတာ၀န္ေပး အဖြဲ႕ (Task Force) ႏႇင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ (Advisory Board) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၄၃ ဦး၊အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပညာရႇင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၃၄ ဦးတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
အဆိုပါ ေကာ္မတီမႇ မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးႏႇင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အေျခခံပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဆရာအတတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ယူနည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏႇင့္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပဳစုေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ၀န္ထမ္းစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏႇင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ လက္ေတြ႕အသံုးခ် သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္ တင္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ျဖည့္ဆည္းေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (အဆင့္ျမင့္)၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (အေျခခံ)၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ သတင္းအတတ္ နည္းပညာႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
''ဒီေကာ္မတီက ပညာရႇင္ေတြရဲ႕ အၾကံၪာဏ္ေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ Action Plan နဲ႔ေရရႇည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ Action Plan ေတြကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။
Eleven Media Group