အသက္(၇၀)ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား လူမႈေရးအကူအညီေထာက္ပံ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 06:40:00 PM


အသက္ (၇၀) ႏွစ္ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား လူမႈေရးအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ထည့္သြြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုုစုလိႈင္က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ကုိလည္း ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆဲြေနသည္ဟုဆိုသည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ၆၃ ခု အား က်ပ္သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။  သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငနး္အျပင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၈၃ ရြာ တြင္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ၀င္ေငြရရိွေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျမင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ ဧရာတီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ေက်းရြာ  ၅၅ ရြာတြင္ သက္ႀကီးသူမ်ား အေျခခံ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ အေသးစားစီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္ ကူညီျခင္း၊ မုိးေရသုိေလွာင္ကန္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေၾကးအသံုးစရိတ္စုုစုေပါင္း (ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ) က်ပ္သန္းသံုးသိန္းခဲြနီးပါး လ်ာထားသည္။

7DAY DAILY