ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတြင္ သုေတသနေရယာဥ္ျဖင့္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 09:36:00 AM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ Dr. Fridt Jof Nansen
အမည္ရွိ သုေတသန ေရယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္
ပင္လယ္ျပင္ရွိ ငါးသယံဇာတမ်ား၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားအား
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ရန္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေလ့လာ
စူးစမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုေတသန ခရီးစဥ္တြင္ ေရလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ (၁၂) ဦးႏွင့္
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ (၅)ဦး ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ႏိုဝင္ဘာ (၁၃) ရက္တြင္
စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ (၁၈) ရက္ထိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံု - သီဟသစ္
The Myanma Age