ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီ တစ္လအတြင္း အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းရန္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 01:03:00 PM


အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီသည္ တစ္လအတြင္း အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးစီးသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရွိန္းသူေအာင္က ဆိုသည္။

“အမ်ားပိုင္ေျပာင္းဖို႔လုပ္ေနတာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီလထဲမွာေတာ့ ၿပးီသြားမယ္ထင္တယ္။ သိတဲ့အတိုင္း ကုမၸဏီမွာ MPT ရွယ္ယာေတြပါဝင္ေနေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ အေသးစိတ္ေနရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးရွိန္းသူေအာင္က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ေျပာင္းလဲရန္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ သီးျခားထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သေဘာထားျဖင့္ ကုမၸဏီကို အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း Coporate ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအညီ လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရွိန္းသူေအာင္က ဆိုသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီသည္ အမ်ားျပည္သူ ရွယ္ယာပါဝင္ႏိုင္သည့္အထိ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစုရွယ္ယာ တစ္ဘီလ်ံခန္႔ကို အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟုေၾကညာထားသည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သန္းမတည္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတငး္ မ်ားက ေဖာျ္ပထားၿပီး ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီသည ္မိုဘိုင္းဖုန္းတပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆကြယ္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လပု က္ ငုိ ေ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီကို အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာငး္လဲမည္ဟု ေၾကာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ တို႔အစုရွယ္ယာမ်ားကို ကုမၸဏီမွထုတ္ယူသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ကိုသာ ကုမၸဏီအတြင္း၌ ဆက္လက္ထားရွိေတာ့မည္ဟုေၾကညာခဲ့သည္။

ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္
Internet Journal