မိမိအသက္ကိုမိမိ ရန္ရွာေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 06:10:00 PM


(၁) အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း
အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ မိမိအသက္ကိုမိမိ ရန္ရွာႏႈန္းျမင့္မားေလ့ရွိသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသသည့္အခါတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေသဆံုးႏိုင္ေခ် ေလးဆပိုမ်ားသည္။

(၂) အသက္
အသက္ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ငယ္သူမ်ားႏွင့္ (၄၅) ႏွစ္အထက္ရွိသူမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသႏႈန္းျမင့္မားသည္။

(၃) စိတ္က်ေရာဂါ
စိတ္က်ေရာဂါရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားတြင္ သတ္ေသႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ သာမန္ စိတ္ဓါတ္က်႐ံုမွ်ျဖင့္ သတ္ေသႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မရွိေပ။

(၄) ယခင္ကသတ္ေသရန္ႀကိဳးစားဖူးျခင္း
ယခင္ကသတ္ေသလိုသည့္ အႀကံအစည္ရွိျခင္း၊ ကာယကံ ေျမာက္ႀကိဳးစားဖူးျခင္းစသည့္ ရာဇ၀င္ရွိသူမ်ားတြင္ သတ္ေသရန္ ေနာက္တစ္ဖန္ႀကိဳးစားတတ္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးခံယူဖူးသူမည္သူမဆုိ အျခားသူမ်ားထက္ မိမိအသက္ကို ပိုမိုရန္ရွာတတ္သည္။

(၅) အရက္ႏွင့္ေဆးအလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္း
အရက္မူးျခင္း၊ ေဆးလြန္ျခင္းသည္ သတ္ေသလိုသည္႕အႀကံအစည္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။

(၆) အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ ကြာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေသ ဆံုးျခင္း
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသူမ်ားထက္ သတ္ေသႏႈန္းျမင့္မားသည္။

(၇) ေသဆံုးရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားျခင္း
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အဆိုအရ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ “ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္လာ လည္ျခင္း” ဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ေရးသားေနျခင္း စသည္တို႔ကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနပါက မၾကာမီမိမိကိုယ္ကို သတ္ေသမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုသည္။

သီဟ
Ref: Health Central

Health Updates Journal No. 91