အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သမၼတရဲ႔ သေဘာထားကို လစဥ္ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း(ေမ၃၁)ထဲမွာ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 07:09:00 PM


" ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ကို အေၿခၿပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သလိုၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ ေရးသားၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားၿပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံး၏ အေၿမာ္အၿမင္ႀကီးမႈ၊ ဉာဏ္ပညာႂကြယ္၀မႈႏွင့္ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္မႈတို႔ၿဖင့္သာ ၿပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးကိုမၽွ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္တားၿမစ္ထားၿခင္းမ်ိဳး မၿဖစ္ေစ လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာရွိသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အၿခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အကာအကြယ္ေပး ႏိုင္သည့္ အေၿခခံမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။"

DVB TV News