ပ်မ္းမွ် တစ္လ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိေသာ Sky Net မွ အက်ဳိးအျမတ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ တစ္လ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စတင္ေပးသြင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 07:30:00 AM

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ


ပ်မ္းမွ် တစ္လက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေငြရွိေသာ Sky Net မွ အက်ဳိးအျမတ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တစ္လ ပ်မ္းမွ် က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္သာ စတင္ေပးသြင္းေၾကာင္း ေမ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၂၀၁၀ မွစ၍ သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ အက်ဳိးအျမတ္ေပးရန္ မလိုဘဲ Sky Net သို႕ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ သံုးႏွစ္ျပည့္သြားသည့္အတြက္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အက်ဳိးအျမတ္ စတင္ေပးသြင္းသည္မွာ ရွစ္လရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ၿပီးဆံုးၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွ ၂၀၁၄ မတ္အထိ ရွစ္လအတြက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားထံမွ ငွားရမ္းၾကည့္ ႐ႈခ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခ၀င္ေငြမ်ားအနက္ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေငြေၾကးမွ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းမႈအျဖစ္ တစ္လလွ်င္သိန္း ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရွစ္လစာ က်ပ္ ၂၄၀၈ သိန္းကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအခြန္ႀကီးၾကပ္ ကာလတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ား အတိအက် တြက္ခ်က္ရရွိၿပီးပါက လိုအပ္ေငြကို ထပ္မံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ Sky Net ႐ုပ္သံ စက္အလံုးေရ မည္မွ်တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းကိုမူ ျပန္ၾကားေရးမွ မသိရွိေၾကာင္း ေမ ၃၀ ရက္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေလ့လာစံုစမ္းထားမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Sky Net အလံုးေရ ၅၀၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျဖန္႔ျဖဴးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း (အလံုးေရ အတိအက်ကို Sky Net မွလည္း ေမးျမန္းစဥ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမျပဳခဲ့၍ အတိအက်မ သိရဘဲ ၎ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားႏိုင္) သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားထံမွရသည့္ လစဥ္ေၾကး၊ ေၾကာ္ျငာခမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအား စုေပါင္း၍ စက္တစ္လံုးလွ်င္ ပ်မ္းမွ်လစဥ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ သာ၀င္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္လွ်င္ပင္ Sky Net အေနျဖင့္ လစဥ္က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ၀င္ေငြရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ေမ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ငန္းပထမ သံုးႏွစ္ကာလအား Grace Period ကာလသတ္မွတ္ ေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊသံလြင္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားကို ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းၾကပ္မႈအတိုင္း ေပးသြင္းထားၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္အခြန္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းထားၿပီး ယခုႏွစ္ဇြန္လ အခြန္စည္းၾကပ္ကာလတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ားကို ထပ္မံေပးသြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္ထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း စာရင္းတြင္ Sky Net တည္ေထာင္ထားေသာ ေရႊသံလြင္မီဒီယာ၏ အမည္မွာ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားပါအတိုင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွရရွိရန္ အက်ဳိးအျမတ္ေပးသြင္းမႈမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ Broadcast Governing ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားပါအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေငြေပးသြင္းမႈမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ   အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး လာမည့္ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္မ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ Sky Net ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြသည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စာေပစိစစ္ေရးဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး စာေပကင္ေပတုိင္အျဖစ္ အမည္တြင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုတုိင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။

EMG