ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္းကို အင္ဂ်င္နီယာရွႈေထာင့္မွာ သံုးသပ္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 08:34:00 PM


ဦးေက်ာ္လင္း (73)


ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရးသားေနၾကေသာ ရန္ကုန္- မႏၲေလး အျမန္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ ရွိသူအခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚ ၿမိဳ႕ျပအင္ ဂ်င္နီယာတစ္ဦး၏ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

(က) လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရန္ကုန္-မႏၲ ေလးအျမန္လမ္းမွာ ေလးလမ္းသြားကြန္ကရစ္ လမ္းသာျဖစ္ၿပီး ရွစ္လမ္းသြား မဟုတ္ေသး ေသာေၾကာင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လုိအပ္ေနေသးျခင္း၊ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္ခ်က္အရ မျပည့္စံုေသးဘဲ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ျခင္း။

(ခ ) လက္ရွိလမ္းမွာ တစ္မိုင္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၂၅ဝဝ ခန္႔ကုန္က်ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၆၆ မိုင္ သံုး ဖာလံုအတြက္ ရွစ္လမ္းသြားျပဳလုပ္ရန္ ရန္ပံု ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၅ဝ ခန္႔လိုအပ္ျခင္း။

(ဂ ) ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂ဝ၁၄ ခု ႏွစ္ ေမ ၁၂ ရက္အထိ မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၇၃ဝ ေသဆံုးသူေပါင္း ၃၆၇ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ သူေပါင္း ၁၁၁၄ ဦးရွိခဲ့ရာတြင္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအျဖစ္ ယာဥ္ေမာင္းသူ ၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ၆၃ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ယာဥ္ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ၂၃ ဒသမ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဝ ဒသမ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လမ္းအရည္အေသြး ခ်ိဳ႕ယြင္း ခ်က္ေၾကာင့္ ၁ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ေဖာ္ ျပထားျခင္း။

မိမိ၏အျမင္အားျဖင့္ ေလးလမ္း၊ ေျခာက္ လမ္း၊ ရွစ္လမ္းသြား ေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ အ သံုးျပဳေသာယာဥ္သိပ္သည္းဆ(Traffic Density) အေပၚ အဓိကတည္ေနေပရာ လက္ရွိအ သံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္အစီးေရကို တစ္ဖက္ ႏွစ္လမ္းသြားျဖင့္ ေကာင္းစြာလံုေလာက္ေန ေသးေၾကာင္း လမ္းေပၚတြင္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ ျမင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တိုးတက္လာေသာ ယာဥ္အစီးေရအရ တစ္ဖက္ ႏွစ္လမ္းသြားမွ သံုးလမ္း၊ ေလးလမ္း စသည္ျဖင့္ ေနာင္တြင္ တိုးတက္ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလးလမ္းသြားေၾကာင့္ စံခ်ိန္မမီေသာ လမ္းမ ဟုတ္ဘဲ စံခ်ိန္မီ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝး ေသာအျမန္လမ္းအျဖစ္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ မည္ကို ျပည္တြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ စုေပါင္းေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာပါ က ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာလမ္းမွာ တစ္ မိုင္လွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅ဝဝ ခန္႔ ကုန္က် ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ခံေျမသားလမ္းႏွင့္ တံ တားအခ်ဳိ႕တို႔ကို တစ္ဖက္လွ်င္ ေလးလမ္းသြား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ရာ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ယခင္ကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေျပာင္း လဲလာေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စ ရိတ္ ပိုမုိလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မ်ားျပားလာ မည့္ ယာဥ္သိပ္သည္းဆအရ မည္သည့္အ ခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္လွ်င္ သံုးလမ္းသြားမွ ေလး လမ္းသြားအထိ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းခ် မွတ္ ထားသင့္ပါသည္။

ဤစာရင္းဇယားမွာ လမ္းေဖာက္လုပ္ စဥ္က ပါဝင္ခဲ့ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အင္ ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ျပဳစုထားသည္ဟု ယူဆပါ သည္။
...........................................................................................................
စတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၂ ရက္အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၇၃ဝ ေက်ာ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါစာရင္းဇယားအေပၚ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြး လိုပါသည္။
...........................................................................................................
(က) ယာဥ္ေမာင္း၏ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ - ၆၃.၆၄%
...........................................................................................................
(ခ) ယာဥ္၏ခြၽတ္ယြင္းမႈ - ၂၃.၈ဝ%
...........................................................................................................
(ဂ) ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈ - ဝ.၄ဝ%
...........................................................................................................
(ဃ) လမ္းအရည္အေသြးမေကာင္းမႈ - ၁.၁၆%
...........................................................................................................

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈတိုင္း၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္ခြၽတ္ ယြင္းမႈေၾကာင့္ဟုဆိုျခင္းကို အျငင္းပြားဖြယ္ ရာမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန္ Engineering, Education, Enforcing, Encouraging and Emergency Action ဟူေသာ 'E' ငါး မ်ဳိးအနက္ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ဳိးကုိ ေဆာင္ ရြက္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေသာ အကာအရံမ်ား ေၾကာင့္ တံတားေအာက္ေျခအထိ ထိုးက်သြား ရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ဆိုးရြား လွေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ယခုအျမန္လမ္း၏ မေတာ္တဆမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယာဥ္ေမာင္းသူ၊ ယာဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔တြင္ အျမန္လမ္းတစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္တို႔ကို အတိုင္းအ တာတစ္ခုအထိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

(က) ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေတာ္ၿပီး အျမန္လမ္းတြင္ လံုးဝအသံုးမျပဳသင့္ေသာ ၆ လက္မမွ ၁၂ လက္မခန္႔ရွိ Road Kerb တံုးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို တိမ္း ေမွာက္ေစျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ (မည္ သည့္ႏုိင္ငံ၏ အျမန္လမ္းမတြင္မွ် ဤကဲ့သုိ႔ Kerb တံုး အနိမ့္ကိုအသံုးျပဳျခင္းမေတြ႕ရပါ)

ႏိုင္ငံတကာ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ အျမင့္ ၂ ေပခဲြခန္႔ရွိ ကြန္ကရစ္ Kerb သို႔ မဟုတ္ Guard Rail တပ္ဆင္ေပးျခင္းကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ (Guard Rail ကို ခ်ဳိးထား ေသာ ဒွဒ ပံုသဏၭာန္အေကြးမွာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ မေတာ္တဆ တိုက္မိပါက အရွိန္ကိုေလ်ာ့ နည္းေစရန္ႏွင့္ မတိမ္းေမွာက္ေစရန္ ဒီဇုိင္းျပဳ လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ကုန္က်စရိတ္ကို ေလာေလာဆယ္ ၿခိဳး ၿခံလိုပါကလည္း အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေကြ႕ မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန တပ္ဆင္သင့္ပါသည္။

(ခ) Total quality management သေဘာ အရ အျမန္လမ္းတစ္ခုလံုးမွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားရွိေနသည့္ လမ္းမေျပျပစ္မႈႏွင့္Super Elevation မမွန္ကန္မႈတို႔ကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ဦးစြာခင္းၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပဳျပင္ေပးသင့္ ပါသည္။ (JICA မွ ေထာက္ျပထားေသာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပမာဏတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ ပါသည္။)

(ဂ) ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္တစ္စီးကို ႏွစ္နာရီထက္ ပို ၍ေမာင္းႏွင္ေစျခင္း မျပဳသကဲ့သို႔ ၁၁၅ မိုင္ စခန္းကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ ေမာင္းမ်ား မရပ္မေနရ ရပ္တန္႔အနားယူေစ ရန္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေစျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္း ႏွင့္ ယာဥ္၏ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အင္ဂ်င္နီယာအ တတ္ပညာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဆာင္ ရြက္ရန္မႀကိဳးစားဘဲ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္၏ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ဟု ေထာက္ျပေနမည့္အစား ဤ လမ္းမႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ဘက္မွ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အင္ ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ႐ႈေထာင့္မွ ခ်က္ခ်င္းအ ေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဖတ္႐ႈရေသာ သ တင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားမွ ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာက္ လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး၏ အျမင္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ ေတြ႕တြင္ တာဝန္ရွိသူတို႔မွ စိတ္ဝင္စားေသာ ကြၽမ္းက်င္သူအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြး ၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ သင္ခန္းစာေကာင္း မ်ားရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ေဘာင္အ တြင္း ခ်က္ခ်င္း၊ ေရတို၊ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ ရန္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။
---------------------------------------------------------------------------------

Yangon Times Journal | အတြဲ ၁၀ ၊ အမွတ္ ၂၀

 Yangon Media Group