တပ္မေတာ္အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 08:28:00 AMအနည္းဆံုးတပ္မေတာ္သား တစ္ဦး၀င္ေရာက္ေထာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္းက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း တျမန္ေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီေန႔ေတာ့ အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းထဲမွ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ အျမတ္ထုတ္ႏုိင္သလဲဆုိသည္ကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ယခုအခါ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ကုိ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္လာရန္ လူထုႏွင့္ အတုိက္ အခံတို႔က အားသြန္၍ ၿမိဳ႕ႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ခပ္ စိပ္စိပ္က်င္းပလာသည္။ ေဟာ ေျပာခ်က္မ်ားကလည္း ပုိ၍ ျပတ္ သားရဲတင္းလာသည္။ လူထုက လည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ နယ္အႏွံ႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီ တက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ အစိုးရအား ဖိအားေပးလ်က္ရိွသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားသည္ လူထု၏ ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈကုိ တစ္ေန႔တျခား တုိး၍ မီးထိုးေပးေနသည္။ လူထု က ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္၊ မျပင္ကိစၥ အေပၚ အာ႐ံုစုိက္လာသည္ႏွင့္အ မွ် တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သည္ဇာတ္ လမ္းတြင္ မည္သုိ႔ ရပ္တည္မလဲ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကလည္း ႂကြ တက္လာသည္။ တပ္မေတာ္၏ ေျခလွမ္းကုိ လူထုက အကဲခတ္ ေနသည္။ တပ္မေတာ္ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မည္လား၊ လူထုက ျပင္ ဆင္ရန္ ဒီေရလိႈင္းကုိ အရိွန္အ ဟုန္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုသံလုိ လုိက္နာ မည္လားဆုိသည့္အေပၚတြင္ မူ တည္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွအေျဖတစ္ခုထြက္လာမွာျဖစ္ သည္။ တပ္မေတာ္က လူထုဆႏၵ ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလွ်င္ ၁၉၆၂ ခု ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ က်ဆင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္၍ အဖတ္ဆည္ႏုိင္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ လွ်င္ လူထု၏ နာၾကည္းမုန္းတီးမႈ ပစ္မွတ္ဆက္၍ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနလိမ့္ ဦးမည္။

သုိ႔ေသာ္ဒီေနရာတြင္ ေမး ခြန္းတစ္ခုရိွသည္။ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ားတြင္ အေရးပါခဲ့သည့္သမိုင္းေနာက္ခံ အျပင္ ေနာက္ပုိင္းတစ္တုိင္းျပည္ လံုး၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ ခုိင္ခိုင္မာမာေနရာယူထားေသာ တပ္မေတာ္အား မိမိတု႔ိ ေနရာမွန္တြင္ ျပန္ေနဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူနားခ်၍ ရပါ့မလား။

ထုိေမးခြန္း၏ အေျဖအတြက္ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ေနာက္ခံကားကုိ ျပန္ၾကည့္ဖို႔ လုိသည္။ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မကင္း ႏုိင္သည့္ အစဥ္အလာရိွသည္ဆုိ လွ်င္ တပ္မေတာ္၏ အျမဳေတဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ မ်ားဆီအထိ သမုိင္းအစႏႈိက္ရန္ အေၾကာင္းရိွလာသည္။ ရဲေဘာ္ သံုးကိ်ပ္၀င္ အမ်ားစုသည္ မူလ က ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြ သူမ်ားမွ လာၾကသူေတြျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ စစ္ပညာသင္ၿပီး စစ္သားေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားျဖစ္ေနသည့္တုိင္ မူလလာခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ မကင္းႏုိင္ခဲ့ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးထဲတြင္ ျပန္လည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထား ေတြရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္စစ္သားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမကင္းမရွင္းျဖစ္သည့္ အစဥ္အလာဆိုးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မလုိလားဘဲ အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ခဲ့သည္။ စစ္သားသည္ စစ္သား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားက ႏုိင္ငံေရးသမားသီးသန္႔သာျဖစ္ရမည့္ သေဘာကုိ ႀကံဳတုိင္းမွာ သူေဟာ ေျပာခဲ့သည္။

သူကုိယ္တုိင္လည္း လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကုိ ျပင္ ဆင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ကႏီၷစာခ်ဳပ္ ေနာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္သားအ ျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ စစ္သား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကုိ ျပတ္ျပတ္သား သားစည္းျခားခဲ့သည့္ နမူနာျပ လုပ္ရပ္တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ စစ္သားလုပ္ခ်င္သူက စစ္သား ဆက္လုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ခ်င္လွ်င္ စစ္သားဘ၀ႏွင့္ ခ်က္ ႀကိဳးျဖတ္ဖို႔ လုိသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ဆို ခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု ထိ လုိက္နာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရစဥ္က ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔ စားကာကြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာမွာ ထြန္း ေျပာင္ခဲ့သည္။ တပ္မတာ္သည္ ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခုိင္ျဖစ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္မ ေကာင္းစရာတစ္ခုမွာ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလေလးသည္ၾကာၾကာ မခံျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ႏုိင္ငံေရး လြန္ဆဲြပြဲေတြ၊ မိုးသက္မုန္တုိင္း ေတြၾကားထဲမွ မ႐ုိးသားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက တပ္မေတာ္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အကာကြယ္ယူ၍ အာဏာႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားတည္ၿမဲေရးတြင္အသံုးခ်လာခဲ့ဲၾကသည္။ ထုိမွ တစ္စတစ္စ တပ္မေတာ္သည္ မူလလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ကာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေထြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာခဲ့႐ံုမက ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ၀င္ေရာက္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္အဆင့္ထိ ေရာက္သြားေတာ့သည္။

တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးမွာ စိုးမုိးထားသည္မွာ ယခုဆို လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ၀န္းက်င္ရိွ လာပါၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ခါးသီးဖြယ္ႏွစ္ ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ လူထု၏ ႏွလံုးသားကလည္း တပ္ မေတာ္သားေတြႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ ႏုိင္ဖုိ႔ အေတာ္ခက္ခဲလာၿပီ။ ရက္ စက္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အဆံုးမရိွေသာ ကုိယ္က်ိဳးရွာမႈစေသာ ပံုရိပ္ဆုိး မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါက ပ်ိဳတုိင္း ႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခုိင္ပမာျဖစ္ခဲ့ ရသည့္ တပ္မေတာ္သည္ လူတုိင္းေအာ့ႏွလံုးနာသည့္ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ ဖတ္ဘ၀သို႔ အသြင္ေျပာင္းသြား ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေျပာသည့္အတြက္ စိတ္မဆိုးပါႏွင့္။ ပကတိအရိွ တရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္စိတ္ဆင္းရဲသြားဖို႔ လည္း မလုိပါ။ က်ဆင္းသြားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဖတ္ဆည္ႏုိင္ မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုက လက္ တစ္ကမ္းမွာပင္ ရိွေနပါသည္။ ၎မွာ လူထု၏ ဆႏၵကုိ ေလးစား လုိက္နာကာ လူထု၏ ေမတၱာကုိ ျပန္လည္ရယူဖို႔ျဖစ္သည္။ ဒီအ တြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စိတ္ ကုိ ဖြင့္ထားဖို႔ေတာ့လုိမည္။ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ျဖစ္လဲ အရပ္၀တ္စစ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အစဥ္သျဖင့္ ေနရာရယူရန္ အခြင့္အေရးေပး ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒပါ အ ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ဖ်က္ဆီးရာ တြင္ တပ္မေတာ္က ပူးေပါင္းပါ ၀င္ဖို႔ပဲျဖစ္သည္။

သိကၡာရိွသည့္ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ရပ္တည္လုိလွ်င္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရင္ဆံုး လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ ႏုိင္ငံေရး တြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း (သို႔) ေနလိုျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္။ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ကုိ ရယူေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေခ်ာက္ထဲက် မည့္အေရးမွ လက္တစ္လံုးျခား အလိုတြင္ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ တုိင္း ျပည္ကံၾကမၼာကုိ မလဲႊမေရွာင္သာ ၀င္ထမ္းရသည္စသျဖင့္ သမုိင္းပံု ဖ်က္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်က္မ်ားမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္လည္း အေတြးအေခၚ အရ ႐ုန္းကန္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဖြင့္ထားေသာ စိတ္အေျခ အေနတစ္ရပ္လုိသည္ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔လူထုက တစ္ညီတည္းေတာင္းဆိုေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုပါ ဥပေဒမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရာသက္ပန္ပါ၀င္ႏုိင္ေရးစီမံထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ အခ်က္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ လူထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း (သု႔ိမဟုတ္)တပ္မေတာ္သားတစ္ျဖစ္လဲ အရပ္၀တ္စစ္သားေဟာင္းမ်ားကသာ အၿမဲေနရာယူ ျခယ္လွယ္ျခင္းကုိလုိလားမႈမရိွသည္မွာ ထင္ရွားသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အ ေနျဖင့္ လူထုေလးစားမႈကုိ ျပန္ ရယူလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵရိွသည္ဆုိ ပါက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းျပတ္ ျပတ္ရပ္တည္႐ံုမွတစ္ပါး အျခား မရိွပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါဘဲႏွင့္ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဆက္၍ပါ၀င္ေန မည္ဆိုလွ်င္ လူထုႏွင့္ သာ၍ ေ၀း ရာဆီသုိ႔ ေရာက္သြားပါလိမ့္ မည္။လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းမႈ ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရိွလာသည္မဟုတ္။ လူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းရိွမွသာ သိကၡာတက္ပါသည္။

လက္ရိွမွာေတာ့ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က မိမိတို႔ အလုိက် အတင္းအက်ပ္တစ္ဖက္ သတ္ေရးဆဲြထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု ထဲမွာ တပ္မေတာ္က အသာစီးရ ယူထားမႈႏွင့္ မႏွစ္သက္သည့္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္ ကန္႔ သတ္ထားသည့္အတြက္ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ မွာ ေနာက္ထပ္အရွက္ရစရာ တစ္ခုျဖစ္ေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ လာမည့္အနာ ဂတ္တြင္ မည္သုိ႔ရပ္တည္မည္လဲ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ တန္ၿပီ။ တပ္မေတာ္သည္ သမုိုင္း မ်က္ႏွာစာမွာ ဆက္လက္ၿပီး နာမည္ပ်က္ခံမလား၊ လူထု၏ ေမတၱာကုိ ျပန္ရဖို႔ ႏွစ္ (၆၀) နီးပါးအတြင္းမွာ ပ်က္စီးသြားရသည့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဖတ္ဆည္မလား၊ လမ္းႏွစ္ခုအနက္ ႀကိဳက္ရာကုိ ေရြးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းက တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲမွာရိွေနပါသည္။

ယေန႔သည္ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ေျခႏွစ္ဖက္လံုးကြၽံေနသည့္ တပ္မေတာ္ကုိ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနာက္ဆုတ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းကုိ လက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ အမိအရဆုပ္ကုိင္၍ လူထု၏ ေမတၱာကုိ ခံယူလုိက္ပါ။

ဝင္းေဇာ္လတ္
7Day Daily