အေကာက္ခြန္စနစ္ ၂၀၁၅တြင္ ေျပာင္းလဲမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 08:00:00 AM


အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ကုန္ပစၥည္း ရွင္းလင္းေရးစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ သြင္းကုန္/ ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ျမန္ ဆန္ေစရန္၊ ေခတ္ မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံျပတင္း တစ္ေပါက္စနစ္ ASEAN Single Window ကုိအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အလုိအေလ်ာက္ကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္ Automated Cargo Clearance System -MACCS ႏွင့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ Myanmar Customs Intelligence System – MCIS တုိ႔ျဖင့္ အခြန္ ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဒီစနစ္ေတြကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာ ေရးအကူအညီနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာပါ။ ၂၀၁၅ မွာ စတင္ ႏိုင္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ MACCS စနစ္ႏွင့္MCIS စနစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရမွ ျမန္မာအစုိးရကုိေခ်းေငြ Grant Agreement ယန္း ၃,၉၉၀ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၁ သန္း) ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

အဆုိပါေခ်းေငြကုိ ျမန္မာအစုိးရက အာဆီယံျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္အရ အေကာက္ခြန္က႑တြင္ အလုိ အလ်ာက္ ကုန္ ပစ္ၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ Nat ional Single Window စီမံခ်က္အတြက္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္ႏွင့္ MCIS စနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ ၁၀ ႀကိမ္ ခန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ MACCS စနစ္တည္ေဆာက္မႈပံုစံ၊ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ားထားသုိႏုိင္ ရန္ ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာ ထားရွိရန္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အလုိအေလ်ာက္ ကုန္ ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္VNACCS ႏွင့္ ေခတ္မီနည္း စနစ္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္VCISစနစ္မ်ားလုပ္ ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အဆုိပါစနစ္ မ်ားက်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ အေထာက္ အကူေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese