၄၁၃ ။ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ ေရးေပၚအေျခ အေန ေၾကာညာသည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 08:21:00 PM


တိုင္းျပည္အတြင္းျပည္တြင္းမျငိမ္မသက္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလ်င္ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္အမိန္ ့ဥပေဒ

(ခ) နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သည္ လုိအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္နုိင္သည္။ ယင္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နွင့္ တာ၀န္မ်ား ကုိ လည္းေကာင္း ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နွင့္ တာ၀န္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရမည္ ။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္ အာဏာပုိင္ တစ္ဦးဦး ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျပဳနုိင္သည္။

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ