အေလးအခ်ိန္အတြယ္ တင္းေတာင္းႏွင့္ အတိုင္းအတာဆိုင္ရာျပစ္မွဴမ်ား (အေလးခိုးျခင္း) ၂၆၄ / ၂၆၅

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 07:30:00 PM


မည္သူမဆို မမွန္ေသာ အလးကိုျဖစ္ေစ ၊ မမွန္ေသာ အတိုင္းအတာကိုျဖစ္ေစ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုေသာသေဘာျဖင့္ အသံုးျပဳလ်င္ ၊ သို ့တည္းမဟုတ္ အေလး တင္းေတာင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုခုကို ၊ထိုအေလးတင္းေတာင္းအတိုင္းအတာႏွင့္ကြဲလြဲေသာ အေလး တင္းေတာင္း အတိုင္းအတာအျဖစ္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုေသာ သေဘာျဖင့္အသံုးျပဳလွ်င္ ၊ ထိုသူကို ၁ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ။

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ