အစိုးရအပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို အျခားမည္သည့္ ကိစၥအတြက္မွ် လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ မတ္ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ တိက်စြာျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 08:49:00 PM


အစိုးရအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို အျခားမည္သည့္ ကိစၥအတြက္မွ် လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ မတ္ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ တိက်စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသုံးစာရင္းမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လာေရာက္ရွင္လင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ စာရင္းမ်ား ေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက အမွန္တကယ္ သုံးစြဲကုန္က်ေငြ အတိအက်ကိုသာ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံၾကရန္ႏွင့္ မလႊဲေရွာင္သာေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုလွ်ံေငြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ယင္းပိုလွ်ံေငြကို အျခားမည္သည့္ ကိစၥအတြက္မွ် လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲခြင့္မရွိဘဲ ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ၫႊန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုျ့ပင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပိုလွ်ံေငြျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ အပ္ႏွံမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ အပ္ႏွံျခင္း ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အပ္ႏွံျခင္းကို ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ တိက်စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ အပ္ႏွံၾကရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပိုလွ်ံေငြစာရင္းမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စုစည္းေပါင္းခ်ဳပ္၍ အပ္ႏွံၾကရန္ ၫႊန္႔ၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပိုလွ်ံေငြျပန္လည္ အပ္ႏွံရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းသုံးစြဲျခင္းကိစၥကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္း သုံးစြဲႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြကို ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးခါနီးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ သုံးစြဲရမည့္ အခ်ိန္ကာလ နည္းသြားသျဖင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို အျပည့္အဝ သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း ပိုလွ်ံေငြမ်ား ေပၚေပါက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group