ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔အား အသိေပး တင္ျပျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 11:07:00 AM၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူေရး ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းအားမတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔အား တာဝန္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေဒသအႏွံ႔ လွည့္လည္ သြားေရာက္၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေလလႈိင္း၊ ႐ုပ္သံ၊ ေမး၊ ေျဖက႑အပါအဝင္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံမွ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္းမႈမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။ ယခုအခါ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပး အပ္ ထားျခင္း မရွိေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ ထားျခင္းမရွိေသာ ျပည္ပမွ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းေျပာၾကား ေနမႈမ်ားသည္ ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ ေဖာ္ျပယူဆခ်က္မ်ား လြဲမွားေနျခင္း၊ နားလည္မႈ လြဲမွား႐ႈပ္ေထြး သြားျခင္းစသည္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိေမးျမန္း လိုသည္မ်ား၊ မရွင္းလင္း သည္မ်ားရွိပါက နီးစပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေန႔/ညအခ်ိန္အခါမေ႐ြး ရွင္းလင္း တင္ျပရန္ အစဥ္ အသင့္ရွိေနပါေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔အား ေလးစားစြာ အသိေပး တင္ျပ အပ္ပါသည္ -

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန-

၀၆၇-၄၃၁၀၆၂ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန-

၀၆၇-၄၃၁၀၆၇၊၄၃၁၃၃၉

Website.www.dop.gov.mm

Facebook: 2014 Myanmar Population and Housing Census

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ